• Hovedside>
 • Lover>
 • Arbeidsmiljøloven § 14-12 a: Likebehandling ved arbeidsleie

Arbeidsmiljøloven § 14-12 a: Likebehandling ved arbeidsleie

Design uten navn 2022 01 27 T115516 297

EUs vikarbyrådirektiv tilsier at vikarer som leies inn fra bemanningsforetak i stor grad må likebehandles som om de var ansatt hos innleieren.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
27/01/2022

§ 14-12 a. Likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie

(1)

Bemanningsforetaket skal sørge for at utleid arbeidstaker minst sikres de vilkår som ville kommet til anvendelse dersom arbeidstaker hadde vært ansatt hos innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder:

a) arbeidstidens lengde og plassering,

b) overtidsarbeid,

c) varighet og plassering av pauser og hvileperioder,

d) nattarbeid,

e) feriefritid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager, og

f) lønn og utgiftsdekning.

(2)

Arbeidstaker som blir leid ut, skal ha samme tilgang til felles goder og tjenester hos innleier som virksomhetens egne arbeidstakere, med mindre objektive grunner tilsier noe annet.

(3)

Departementet kan i forskrift bestemme om og i hvilken utstrekning bestemmelsene om likebehandling kan fravikes ved tariffavtale. Den generelle beskyttelse av arbeidstakerne må i alle tilfelle respekteres.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til likestilling ved arbeidsleie.

Hvilke lønns- og arbeidsvilkår skal likebehandles?

§ 14-12 a (1) avgrenser hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal likebehandles.

Arbeidsvilkår som ikke er listet opp her, eksempelvis kollektive tjenestepensjons- og forsikringsvilkår, kan innleide arbeidstakere ikke kreve.

Den innleide skal ikke nødvendigvis sammenlignes med den som vanligvis innehar stillingen. Avgjørende er hvilke vilkår den konkrete vikaren ville fått om vedkommende var blitt ansatt direkte i innleier-bedriften i gjeldende stilling.

Vikaren skal altså "sammenlignes med seg selv".

Hvilke elementer lister loven opp for likebehandling?

Her er noen eksempler:

a) Innleieren skal kunne inngå i samme skift- og turnusordning som innleierens egne ansatte, og skal ikke arbeide lengre dager uten særskilt kompensasjon for dette.

b) Hvis innleierens egne ansatte har overtidstillegg på f.eks. 50 % og/eller 100 % har de innleide også krav på samme tillegg, selv om lovens utgangspunkt er 40 %.

c) Innleide kan også ha krav på betaling for pausetid til bl.a. lunsj, hvis innleierens egne ansattes pausetid regnes som arbeidstid. Selv om loven ellers åpner for at lunsjpausetid ikke skal regnes som betalt arbeidstid.

d) Selv om den innleide skal likebehandles mht. nattarbeid, er det ikke noe i veien for å leie inn en nattevakt som bare skal jobbe nattevakter i en døgn-turnus, hvis vedkommende f.eks. skal erstatte en annen som bare tar nattskift.

e) Hvis innleieren har 5 ferieuker og avsetter 12 % feriepenger til egne ansatte, har den innleide også krav på samme opptjening og ferieavvikling, selv om ferieloven og bemanningsforetaket ellers opererer med kortere ferie og lavere feriepenger. Men en ferievikar i et sommerferieoppdrag kan naturligvis ikke kreve ferieavvikling i det korte oppdraget vedkommende har avtalt å arbeide.

f) Alt vederlag for arbeid anses i utgangspunktet som lønn som skal likebehandles, enten det dreier seg om fastlønn eller prestasjonslønn, men en bonusordning som ikke er knyttet til den enkeltes arbeidsinnsats kan falle utenfor likebehandlingskravet. Ulike tillegg for ubekvem arbeidstid, skifttillegg, smusstillegg mv. anses som lønn og skal likebehandles. Det er også klart at den innleides rett til kost, losji og arbeidstøy skal likebehandles med innleierens egne ansatte.

Det er viktig at innleieren og utleieren seg imellom avtaler på forhånd hvordan utgiftene i denne forbindelse skal prises/fordeles dem imellom.

Samme tilgang til felles goder og tjenester

§ 14-12 a (2) gir den innleide tilgang til innleierens felles goder og tjenester.

Innleierens mulige tilleggsutgifter i denne sammenheng må normalt bæres av innleieren, men innleierens merutgifter forutsettes da å være av liten eller ingen økonomisk betydning.

Typiske eksempler på slike felles goder og tjenester er

 • Tilgang til innleiebedriftens egen kantine
 • Interne barnepassordning
 • Bedriftshytte
 • Treningsrom
 • Parkerings- og transportordninger

Alt på samme vilkår som bedriftens egne ansatte.

Det antas å gå en grense mot ikke-fysiske fellesgoder som eksempelvis forsikringsordninger, innskudds- og lånevilkår for bankens egne ansatte, en avgrensning som kan være vanskelig å trekke.

Bestemmelsen åpner også en snever unntaksmulighet når objektive grunner tilsier dette.

En slik unntaksmulighet kan tenkes å oppstå eksempelvis ved innleie av sivilt personell til en militærleir hvor innleide kantinearbeidere bare sikkerhetsklareres for adgang på dagtid. Da kan den innleide sannsynligvis nektes fortsatt tilgang til innleierens treningsrom eller innvendige parkering utenom arbeidstid av sikkerhetsmessige årsaker.

Finnes det unntak fra likebehandlingskravet?

§14-12 a (3) hjemler en forskrift som åpner for unntak fra likebehandlingskravet dersom bemanningsforetaket er bundet av en tariffavtale med en fagforening med innstillingsrett (med minst 10.000 medlemmer).

Da gjelder unntak fra likebehandlingsreglene for arbeid innenfor tariffavtalens virkeområde, også for arbeidstakere som ikke er bundet av tariffavtalen hvis disse gis tilsvarende rettigheter etter avtalen.

Den generelle beskyttelsen av arbeidstakerne må i alle tilfeller respekteres. Tanken er at de utleide arbeidstakere da sikres så anstendige lønns- og arbeidsvilkår i tariffavtalen at likebehandlingskravet blir unødvendig.

Merk ellers at alle disse likebehandlingsreglene etter sin ordlyd kun omfatter arbeidsinnleie fra bemanningsforetak, altså ikke ved kjøp av andre tjenester (som entreprisearbeid) fra bemanningsforetak eller fra entreprenører eller andre typer virksomheter.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater