Arbeidsmiljøloven § 2-1: Arbeidsgivers plikter

Arbeidsmiljølovens kapittel 2 angir både arbeidstakerens og arbeidsgiverens plikter. Kapittelet innledes av § 2-1 hvor følgende fremgår:

"§ 2-1. Arbeidsgivers plikter
Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt."

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
15/05/2017

Av forarbeidene til arbeidsmiljøloven fremgår det at "er et grunnleggende og uomtvistet prinsipp i norsk arbeidsliv at arbeidsgiver har hovedansvaret for at lovens krav etterleves." Bestemmelsen kan altså sies å være ment som en overordnet bestemmelse knyttet til hvilke plikter arbeidsgiver har.

Innledningsbestemmelsen slår altså fast at det er arbeidsgiver som har ansvaret for at bestemmelsene i arbeidsmiljøloven både blir oppfylt og overholdt. I dette ligger det at arbeidsgiver både har ansvaret for de fysiske forholdene på arbeidsplassen så vel som de driftsmessige forholdene.

De fysiske forholdene inkluderer blant annet ansvaret for arbeidslokaler og arbeidsutstyr. At arbeidsgiver har ansvaret for driftsmessige forhold betyr at arbeidsgiver må sørge for selve driften ved blant annet utstedelse av arbeidsavtaler, oppfølging av sykemeldte og opprettelse av arbeidsmiljøutvalg (der vilkårene for dette er oppfylt). I tillegg inkluderer det pliktene arbeidsgiver har i forhold til HMS (helse, miljø og sikkerhet).

Noen av oppgavene i forbindelse med arbeidsgiveransvaret kan arbeidsgiver selvfølgelig delegere, men selve ansvaret kan ikke arbeidsgiver overføre til andre. Et viktig moment tilknyttet HMS er at arbeidsgiver plikter å risikovurdere arbeidsforholdene i tilknytning til farlig arbeid, og arbeidsgiver kan ikke fraskrive seg ansvaret til arbeidstakeren ved at denne selv må vurdere hvordan et arbeidsoppdrag bør utføres.

Dette gjør seg gjeldende der det er tale om arbeid som kan innebære fare for arbeidstakerens liv og helse. Det at en arbeidsgiver eventuelt overlater slike risikovurderinger til arbeidstaker alene, kan i verste fall føre til straffeforfølgelse av arbeidsgiveren i tilfeller der arbeidstakeren blir skadet under utførselen av arbeidet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater