Endringer i ferieloven fra 1. juli 2014

Det skjer endringer i ferieloven fra 1. juli 2014. Bakgrunnen for dette er at det har skjedd endringer i EU-retten som gjør det nødvendig med endringer i norsk lov.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
07/11/2014

Sammenfatningsvis omfatter endringene en utvidet mulighet for arbeidstaker til utsette og overføre ferie i forbindelse med sykdom. Dernest oppheves nå muligheten til å velge å motta lønn fremfor ferieavvikling i forbindelse med sykdom eller foreldrepermisjon.

Utsettelse av ferie grunnet sykdom

Slik ferielovens er i dag, kan arbeidstaker som er helt arbeidsufør før ferien starter, kreve ferien utsatt til et senere tidspunkt i ferieåret. Etter at ferien har begynt, kan arbeidstaker kreve feriedager utsatt til senere i året forutsatt at arbeidsuførheten har vart i seks virkdager.

Loven blir på dette punktet endret, slik at arbeidstaker ved arbeidsuførhet grunnet arbeidsuførhet kan kreve ferien utsatt allerede fra første virkedag.

Ferie som ikke er avviklet og overføring av ferie

Etter dagens ferielov har arbeidstaker krav på å få utbetalt lønn for ferie som ikke er avviklet. Alternativt kan ferietiden overføres til neste ferieår dersom årsaken er sykdom eller foreldrepermisjon.

Disse bestemmelsene blir nå opphevet med virkning fra I. juli 2014. Som følge av lovendringen må ferie tas ut i feriedager, ikke i form av penger.

I dagens ferielov er det adgang for arbeidstaker til kreve inntil 12 feriedager overført til neste ferieår. Forutsetningen er at ferien ikke er avviklet på grunn av arbeidsuførhet.

Ved den lovens som trer i kraft fra 1. juli 2014, oppheves muligheten til å overføre inntil 12 virkedager til påfølgende ferieår. Dette innebærer at all lovbestemt ferie som ikke blir avviklet i løpet av ferieåret nå må overføres til påfølgende ferieår.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater