Ferieloven § 7: Tiden for ferie

Som hovedregel er det arbeidsgiver som bestemmer når arbeidstaker kan avvikle ferie. Arbeidsgiver har imidlertid ikke frie tøyler og det finnes rammer i ferieloven for når og hvordan ferien skal avvikles.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
15/08/2017

En arbeidstaker har blant annet krav på noe sammenhengende ferie samt at ferien avholdes innenfor et gitt tidspunkt.

Det er ferieloven § 7 som setter disse rammene og bestemmelsen lyder slik:

§ 7. Tiden for ferie

(1) (Hovedferien)

Arbeidstaker kan kreve at hovedferie som omfatter 18 virkedager gis i hovedferieperioden 1. juni - 30. september. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstaker som tiltrer etter 15. august i ferieåret.1 Ferie som er fastsatt til tiden 1. juni - 30 september, og som utsettes i medhold av § 9, kan ikke kreves avviklet på et senere tidspunkt i denne perioden. Arbeidstaker som har avviklet permisjonstid med foreldrepenger etter folketrygdloven2 §§ 14-1 til 14-15, i hele hovedferieperioden, kan motsette seg å avvikle hovedferien innen ferieårets utløp.

(2) (Restferien)

Arbeidstaker kan kreve at restferien (7 virkedager) gis samlet innenfor ferieåret.

(3) (Forskuddsferie og overføring av feriedager)

Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

Ferie som i strid med lovens bestemmelser eller på grunn av forhold som nevnt i § 9 nr. 1 og 2, ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår. Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter § 14.

(4) (Fravikelighet)

Reglene i denne paragraf om tiden for ferie innen ferieåret kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale.

Hovedferie og restferie

Ferieloven opererer med begrepene "hovedferie" og "restferie". Hovedferien omfatter 18 virkedager og skal gis i hovedferieperioden. Denne perioden strekker seg fra 1. juni til 30. september, og arbeidstaker har da krav på å få avholde sammenhengende ferie i denne perioden. Dette gjelder imidlertid ikke for personer som blir ansatt i virksomheten etter 15. august det aktuelle ferieåret.

Restferien er den resterende ferien på syv virkedager, forutsatt at arbeidstakeren har ferie etter ferieloven. Det vil si totalt 25 virkedager. For denne ferien finnes det ingen kokret periode det kan kreves at den skal tas ut. Arbeidstaker kan imidlertid kreve at den gis samlet innenfor ferieåret.

Arbeidstakers rett til å kreve tre ukers sammenhengende ferie samt når ferien skal avvikles er en begrensing av arbeidsgivers styringsrett. Bestemmelsen er imidlertid ikke ufravikelig og partene kan derfor avtale andre ordninger ved tariffavtale eller eventuelt arbeidsavtale.

Forskuddsferie

Dersom arbeidstaker har brukt opp sine avtalte feriedager, men likevel ønsker å ta mer ferie er det mulig å avtale at noe av neste års ferie tas ut dette året. Det er det som kalles forskuddsferie. Dette er ikke noe arbeidsgiver kan pålegge sine ansatte eller noe arbeidstaker kan kreve. Forutsetningen for å få til dette er altså at partene blir enige.

Dersom partene blir enig om at deler av neste års ferie kan tas ut året før, skal dette avtales skriftlig. Etter ferieloven kan det imidlertid bare avtales inntil 12 virkedager forskuddsferie. Siden lørdagen også regnes som virkedag, innebærer det at man maksimalt kan avtale at to uker av neste års ferie tas ut i år.

Merk også at arbeidstakeren bare kan ta ut forskudd av ferie fra året etter. Det er dermed ikke mulig å ta ut ferie flere år frem i tid.

Overføring av feriedager

For arbeidstaker som ikke har hatt anledning til å ta ut all sin ferie kan 12 virkedager overføres til året etter. Ferie ut over dette kan dermed ikke føres over ved avtale og feriedagene blir dermed mistet. Det er derfor viktig at både arbeidstaker og arbeidsgiver passer på at ferietiden avvikles når den skal.

Det finnes unntak fra hovedregelen om overføring av 12 virkedager. Dersom arbeidstakeren har hatt permisjon eller har vært syk finnes det egne regler for overføring. Slike hendelser kan ikke lastes arbeidstakeren og det ville dermed bli urimelig om ferien skulle tapes.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater