Gjeninntreden i stilling

En arbeidstaker som er urettmessig utestengt fra arbeidsplassen, har på visse vilkår, og med hjelp fra domstolen, rett til å gjeninntre i stillingen.


Det må imidlertid sondres mellom tilfellet der oppsigelsestiden eller arbeidsavtalen har utløpt og det tilfellet at arbeidsavtalens ikke har løpt ut.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
09/08/2017

Gjeninntreden når oppsigelsestiden har utløpt

Arbeidsmiljøloven § 15-11, 5. ledd har følgende ordlyd:

"Retten kan bestemme at arbeidstaker som er urettmessig utestengt fra arbeidsplassen etter at oppsigelsesfristen eller tidsrommet for arbeidsavtalen er utløpt, har rett til å gjeninntre i stillingen dersom arbeidstaker ber om det innen fire uker fra utestengningen".

Denne bestemmelsen gjelder i alle tilfeller der arbeidstaker har rett til å fortsette i stillingen, men likevel er urettmessig utestengt. Bestemmelsen gjelder ikke bare ved oppsigelser, men også der arbeidstaker har fått rettens medhold i begjæring om å fortsette i stillingen ved avskjed. Videre gjelder den ved tvister om det har foreligget ulovlig midlertidig ansettelse / innleie av arbeidskraft og ved oppsigelser i prøvetid.

Krav om gjeninntreden må fremsettes overfor retten. Det er ikke tilstrekkelig å fremsette kravet overfor arbeidsgiver. Fristen på fire uker er absolutt.

Urettmessig utestengning mens arbeidsforholdet består

Det kan tenkes ulike årsaker til at arbeidstaker blir utestengt mens arbeidsforholdet består. Et typisk tilfelle kan være at arbeidstaker og arbeidsgiver er uenige om oppsigelsestidens lengde.

Arbeidsmiljøloven gir ikke hjemmel for gjeninntreden i et slikt tilfelle, men har kan arbeidstakeren søke hjelp i tvangsfullbyrdelseslovens regler. Det må da fremmes krav om midlertidig forføyning med hjemmel i tvfl. kap. 15.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater