Alder og oppsigelse: Kan arbeidsgiver kreve at 70-årig ansatt slutter?

Arbeidsrett oppsigelse alder

Når en arbeidstaker har fylt 72 år, har du som arbeidsgiver rett til å si ham opp. Dette følger av arbeidsmiljøloven (aml.) § 15-13 A. Før fylte 72 år, vil du i utgangspunktet ikke ha anledning til å gå til oppsigelse av en arbeidstaker som følge av alder. En slik oppsigelse vil anses som usaklig. I det videre får du et innblikk i reglene om oppsigelse grunnet alder.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
28/05/2021

Kan arbeidstaker sies opp pga. høy alder?

Med høyere alder reduseres arbeidsevnen. Høy alder gir imidlertid ikke deg som arbeidsgiver rett til å meddele oppsigelse med henblikk på å ansette yngre medarbeidere.

Dersom arbeidstakerens arbeidsytelse er som forventet i forhold til alder, vil høy alder i seg selv kunne gi et bedret vern mot usaklig oppsigelse.

Oppsigelse av ansatte yngre enn 70 år

I visse tilfeller finnes lovmessig grunnlag for å meddele oppsigelse ved lavere alder enn 72 år. Eksempelvis har flyvere, brannmenn, sjøfolk, politibetjenter og visse andre yrkesgrupper lavere pensjonsalder, og kan således tas ut av tjeneste når særlovens pensjonsalder er nådd. Den lavere aldersgrensen må imidlertid være nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet.

Det er verdt å merke seg at til og med en tariffestet særaldersgrense kan anses som brudd på forbudet mot aldersdiskriminering. 10 piloter som ønsket å arbeide utover tariffestet særaldersgrense på 65 år fikk medhold av Høyesterett. Oppsigelse ved oppnådd tariffestet aldersgrense ble således ansett ulovlig. Hvorvidt tvungne aldersgrenser som innebærer en plikt til å fratre kan opprettholdes, vil derfor bero på en konkret helhetsvurdering hvor unntaksbestemmelsene må ses opp mot forbudet mot aldersdiskriminering.

Hvis plikten til å fratre er saklig begrunnet for å ivareta nødvendige helse- og sikkerhetsmessige hensyn, vil aldersgrensen med dette kunne opprettholdes. I slike tilfeller finnes det ingen nedre aldersgrense, slik som ved bedriftsintern aldersgrense.

Oppsigelse ved bedriftsintern aldersgrense

Det kan være grunnlag for å meddele oppsigelse når bedriftsintern aldersgrense er nådd. Dette er noe vi har lang tradisjon for i Norge.

Dersom den bedriftsinterne grensen gjøres kjent for arbeidstakerne, den praktiseres konsekvent av deg som arbeidsgiver, og arbeidstaker har rett til en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning, vil oppsigelse anses saklig.

Godt å vite!
Den bedriftsinterne aldersgrensen kan ikke settes lavere enn 70 år.

Det er viktig å merke seg at du som arbeidsgiver er konsekvent i forhold til den avtalte bedriftsinterne aldersgrensen. Som hovedregel skal det kun være i unntakstilfeller der det foreligger særlige og tidsavgrensede behov at arbeidstaker får fortsette utover bedriftsintern aldersgrense. Poenget er at de ansatte skal behandles likt. I henhold til lovens forarbeider og rettspraksis kan det aksepteres at inntil 10 % av arbeidstakerne får fortsette i en periode av fem år.<

Bistand av advokat

Vurderer du oppsigelse av en ansatt på grunn alder er det viktig at saken håndteres riktig. Oppsigelse og alder kan være vanskelige temaer og prosessen avhenger av juridiske vurderinger.

Det vil derfor ofte være lønnsomt å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett tidlig i prosessen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater