Ansiennitet og oppsigelse

Vegard Lund sitter i møte. Foto

Begrepet ansiennitet er ofte omtalt i forbindelse med nedbemanningsprosesser. Hvor mye ansiennitet vektlegges varierer imidlertid. I det videre får du et nærmere innblikk i når ansiennitet er av stor betydning, og under hvilke omstendigheter det ikke har utslagsgivende effekt.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
18/01/2022

Hva er ansiennitet?

Med ansiennitet menes normalt den tiden en arbeidstaker har vært ansatt hos arbeidsgiver.

Ansiennitet får ofte betydning ved oppsigelse av arbeidstaker eller ved valg mellom flere ansatte når bedriften må nedbemanne eller omorganisere.

Betydningen av ansiennitet varierer og det er særlig avhengig av om bedriften er bundet av tariffavtale eller ikke.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi svarer deg på alle spørsmål du måtte ha knyttet til ansiennitet og oppsigelse.

Hvordan beregnes ansiennitet?

Ansiennitet beregnes normalt basert på tiden arbeidstaker har vært sammenhengende ansatt hos deg som arbeidsgiver.

Ved beregning av ansettelsestid skal det som utgangspunkt også medberegnes den tiden arbeidstaker har vært ansatt i en annen virksomhet innenfor konsern som arbeidsgiver tilhører, eller innenfor annen gruppe av virksomheter som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse på en slik måte at det er naturlig å se ansettelsesforholdene i sammenheng.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg både som arbeidsgiver og arbeidstaker i forbindelse med beregning av ansiennitet og oppsigelsessaker.

Det kan være forskjell på bedriftsansiennitet og lønnsansiennitet. Med bedriftsansiennitet menes gjerne den tiden arbeidstaker har vært ansatt i bedriften. Med lønnsansiennitet menes gjerne at arbeidstaker ved fastsettelse av lønnsansienniteten også kan få godskrevet tidligere erfaring og utdanning mv.

Hvilken betydning har ansiennitet?

Ansiennitet har i seg selv ingen rettslig betydning etter arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Det er flere tariffavtaler som har bestemmelser, som gir uttelling for ansiennitet. For eksempel ved:

 • Beregning av lønn
 • Ansiennitetstillegg
 • Ansiennitetsprinsipp ved nedbemanning.

Uttelling knyttet til ansiennitet kan også avtales gjennom interne avtaler i bedriften.

Hva er ansiennitetstillegg?

Ansiennitetstillegg er et lønnstillegg arbeidstaker kan ha krav på i henhold til tariffavtale, evt. bedriftsintern avtale.

Ansiennitetsprinsippet

Det er ikke noe lovfestet ansiennitetsprinsipp.

Flere tariffavtaler stadfester midlertid et ansiennitetsprinsipp. Dette følger for eksempel av Hovedavtalen LO – NHO. Formuleringen som ofte blir brukt er:

"Ved oppsigelse på grunn av innskrenkning/omlegging kan ansienniteten fravikes når det foreligger saklig grunn."

Dersom selskapet er bundet av tariffavtale med ansiennitetsprinsippet er utgangspunktet at for ansatte, som står likt med hensyn til kvalifikasjoner, så skal den arbeidstakeren som har lengst ansiennitet gå foran.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg som arbeidsgiver med råd og veiledning om hvordan du bør håndtere at arbeidstaker bestrider saklighetsvurderingen av oppsigelsen.

Ansiennitet ved nedbemanning

Ved oppsigelse som skyldes virksomhetenes forhold, for eksempel nedbemanning, må utvelgelseskriteriene være saklig begrunnet. Det betyr at selve utvelgelsen av arbeidstakere til oppsigelse også må være saklig begrunnet.

Hvorvidt arbeidsgiver må ha ansiennitet som et utvelgelseskriterium eller ikke, vil blant annet bero på om bedriften er bundet av tariffavtale eller ikke.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg som arbeidsgiver med råd og veiledning om hvordan du bør gå frem for å ivareta saksbehandlingsreglene.

Ansiennitet når det er inngått tariffavtale

Det finnes mange ulike tariffavtaler. Hver enkelt tariffavtale må tolkes ut fra:

 • Sin ordlyd
 • Forhistorie
 • Hvordan partene har anvendt ansiennitetsprinsippet i praksis.

Generelt kan det sies at ansiennitet benyttes som et skillekriterium ved oppsigelse, da det er et uttrykk for ervervet kompetanse.

Ansiennitet når det ikke er inngått tariffavtale

Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljøloven ingen plikt til å vektlegge ansiennitet ved oppsigelse, omplassering eller bruk av fortrinnsrett.

Det følger likevel av rettspraksis at arbeidsgiver må ta hensyn til arbeidstakere som har lang ansiennitet i virksomheten når det gjelder oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkninger og når det gjelder fortrinnsrett til ny ansettelse. I slike situasjoner vil ikke ansiennitet være det eneste momentet som skal vektlegges. Blant annet teller også bedriftens behov og den enkeltes kvalifikasjoner. Det må derfor foretas en konkret og individuell vurdering i det enkelte tilfellet.

Dersom det ikke finnes tariffavtaler i bedriften, har domstolene kun tillagt ansiennitet vekt som skillekriterium dersom arbeidstakeren har relativt høy alder, har vært ansatt i lang tid (10-15 år) og når det er en viss relativ forskjell i ansiennitet mellom ansatte.

Bli kjent med våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater