Annet passende arbeid ved oppsigelse

Annet passende arbeid

Dersom du som arbeidsgiver ser deg nødt til å gå til oppsigelse av en eller flere ansatte på grunn av driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, i motsetning til oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold, er det viktig å være klar over at en oppsigelse ikke er saklig begrunnet dersom det finnes "annet passende arbeid" i virksomheten å tilby arbeidstakeren jf. arbeidsmiljøloven § 15-7(2)

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/06/2021

Hvilke arbeidsoppgaver anses som "annet passende arbeid"?

Svaret beror på en helhetsvurdering hvor ikke minst arbeidstakerens egen vurdering spiller inn. Forutsetningen må være at arbeidstakeren er kvalifisert for oppgaven, i alle fall etter en viss opplæring.

Utgangspunktet er at arbeidet som tilbys, må være så likt arbeidstakerens opprinnelige stillingsinnhold og lønn som mulig.

Dersom slike arbeidsoppgaver ikke finnes, må arbeidsgiveren tilby arbeidstakeren andre arbeidsoppgaver som kvalitativt er av en annen karakter og/eller som innebærer en lavere lønn, dersom slike oppgaver finnes i virksomheten.

En plikt til å tilby arbeidstakeren et dårligere arbeid har du som arbeidsgiver selv om det skulle anses lite sannsynlig at arbeidstakeren vil akseptere et slikt tilbud. Poenget er at arbeidstakeren selv skal få lov til å velge. Arbeidstakere vil ofte foretrekke en noe dårligere jobb fremfor å bli helt uten arbeid.

Ny prøvetid ved tilbud om "annet passende arbeid"?

Som hovedregel kan det ikke kreves at den ansatte går gjennom ny prøvetid ved omplassering.

Innebærer "annet passende arbeid" plikt til å opprette ny stilling?

Som arbeidsgiver har du ikke plikt til å opprette nye stillinger som det ikke er behov for. Det kan heller ikke kreves at andre arbeidstakere bytter arbeidsoppgaver slik at det blir ledige arbeidsoppgaver som den oppsagte arbeidstakeren er kvalifisert for.

Innebærer "annet passende arbeid" plikt til å si opp andre ansatte?

Heller ikke kan det kreves at andre ansatte, med for eksempel dårligere ansiennitet, sies opp for på den måten å frigjøre et passende arbeid til den som ellers står foran en oppsigelse.

Dersom det finnes flere likeverdige arbeidsoppgaver tilgjengelig i virksomheten, så er arbeidsgiverens plikt oppfylt hvis arbeidstakeren blir tilbudt én av dem. Med andre ord har ikke arbeidstakeren rett til å velge mellom de likeverdige alternativene.

Trenger du juridisk bistand?

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:

  • Vurdering om selskapet har grunnlag for nedbemanning
  • Bistand i omorganiserings- og nedbemanningsprosessens saksbehandling
  • Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
  • Bruk av sluttavtaler
  • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:

  • Vurdering av oppsigelsens grunnlag
  • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
  • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater