Oppsigelse av ansatt som sitter i fengsel

Fengsel

Hva gjør du som arbeidsgiver dersom en ansatt blir straffedømt og må sone fengselsstraff, eller blir varetektsfengslet under etterforskning av en straffesak?


Ved soning eller varetektsfengsling vil arbeidstakeren nødvendigvis ha fravær fra jobben i kortere eller lengre tid, og som arbeidsgiver må du forholde deg til fraværet på en eller annen måte. Særlig dersom fraværet blir langt, kan det være nødvendig å avslutte arbeidsforholdet.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
21/05/2021

Oppsigelse ved soning av straff?

Fravær på grunn av soning kan utgjøre grunnlag for oppsigelse.

Det må generelt kunne legges til grunn at den ansatte selv er å bebreide for den situasjonen han har havnet i, og det vil være urimelig å "overføre" risikoen for arbeidstakerens selvforskyldte situasjon til deg som arbeidsgiver.

For øvrig bør det ikke være nødvendig å vente til soningen starter med å fatte beslutningen om oppsigelse. Allerede når den ansatte blir dømt eller innkalt til soning må arbeidsgiver kunne ta avgjørelsen.

Oppsigelse ved korttidssoning?

På den annen side er ikke ethvert fravær på grunn av soning saklig grunn til oppsigelse. Særlig når det er snakk om korttidssoning må oppsigelsesgrunnlaget undergis en konkret vurdering.

Dersom den ansatte kan få permisjon eller benytter sin ferie for å sone fengselsstraff, vil ikke det anses som et brudd på arbeidsavtalen. Fraværets lengde, bedriftens størrelse, dens økonomiske situasjon, arbeidstakers stilling og hans ansettelsestid vil være viktige momenter som må vurderes når oppsigelse vurderes.

Som arbeidsgiver må du med dette gjøre deg opp en begrunnet formening om hvordan bedriften vil bli rammet av fraværet og om bedriftens reelle behov for å måtte gå til oppsigelse.

Også den ansattes opptreden vil kunne spille en rolle. For eksempel vil det kunne ha betydning om arbeidstakeren så tidlig som mulig har sagt fra om mulig dom og soningstidspunkt. Ved å varsle om dette tidlig kan de ulempene bedriften ellers ville blitt utsatt for kunne begrenses, for eksempel ved at det tidsnok kan skaffes en vikar.

På mer generelt grunnlag må det også legges vekt på at en oppsigelse kan vanskeliggjøre den domfeltes resosialisering etter soningen.

Oppsigelse ved varetektsfengsling?

For arbeidsfravær som skyldes varetektsfengsling av den ansatte, kan det ikke fastslås kategorisk at en oppsigelse vil være saklig.

Dette skyldes varetektsfengslingens natur. Varetektsfengsling er ikke en straffesanksjon, men et midlertidig tvangsmiddel som benyttes under etterforskning av straffesaker og som regel innledningsvis i etterforskningsfasen.

Beviskravene for å varetektsfengsle er langt mindre strenge enn det beviskravene er for å dømme noen til straff, og det er ikke slik at den som er varetektsfengslet nødvendigvis blir dømt for de forhold han er varetektsfengslet for.

Dette tilsier at du som arbeidsgiver må utvise forsiktighet med å si opp en varetektsfengslet arbeidstaker.

Dersom den ansatte blir holdt i varetekt over lang tid, eller han er varetektsfengslet på bakgrunn av egen tilståelse og det kan påregnes lang fengselsstraff, vil det imidlertid kunne foreligge saklig grunn til oppsigelse.

Trenger du juridisk bistand?

Vurderes oppsigelse eller avskjed som følge av at arbeidstaker må sone fengselsstraff, eller skal sitte i varetekt, er det veldig viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted.

I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett.

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg: 

  • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse av den ansatte  
  • Bistand i oppsigelsesprosessens saksbehandling  
  • Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter  
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker  
  • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå 

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg: 

  • Vurdering av oppsigelsens grunnlag  
  • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøter  
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver  
  • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå  

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater