Oppsigelse på grunn av arbeidstakers tillitssvikt

En dame sitter og stirrer ut i luften. Foto

Gjensidig tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver er helt nødvendig for at et arbeidsforhold skal kunne fungere. Enhver handling eller oppførsel kan vanskelig reguleres i en arbeidsavtale. Til det daglige må partene kunne stole på at den andre operer innenfor det akseptable og handler ut ifra felles interesser. Spørsmålet blir hvordan du som arbeidsgiver skal forholde deg til en ansatt som misbruker den tillit du med rimelighet kan forvente.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
24/03/2021

Tillitssvikt og betydningen av arbeidstakers stilling

Det er ingen tvil om at sviktende tillit fra arbeidstakeren vil kunne være saklig oppsigelsesgrunn. Tillit er en helt grunnleggende forutsetning i arbeidsforholdet og dersom denne svikter på en kvalifisert måte, så har ikke arbeidstakeren noe rimelig krav på å få fortsette i jobben.

Samtidig er det klart at ikke enhver form for tillitssvikt vil utgjøre saklig grunn for oppsigelse.

Hvorvidt den sviktende eller manglende tillit er så grov at den berettiger til oppsigelse, vil kunne bero på flere omstendigheter; blant annet hvilken stilling den ansatte innehar.

Særlig i de tilfeller hvor den ansatte er i en betrodd stilling vil kravene til tillit være skjerpet. I slike tilfeller vil til og med avskjed kunne være et berettiget virkemiddel.

Dette illustreres i en sak fra Høyesterett (Rt-1997-1128) hvor en administrerende direktør ble avskjediget fordi han hadde skjult et brev fra namsmyndighetene som påla arbeidsgiveren lønnstrekk overfor direktøren selv.

Tillitssvikt og betydningen av arbeidstakers forhold

Det er imidlertid ikke bare den ansattes stilling som vil kunne ha betydning ved oppsigelsesvurderingen.

Som oftest vil det være den tillitssviktende handlingen i seg selv som har størst betydning.

Til og med den ansattes egen mistillit til arbeidsgiveren vil kunne utgjøre saklig grunn for oppsigelse. Dette fordi den ansattes mistillit kan føre til uløselige samarbeidsproblemer mellom partene.

Også dette finnes det et eksempel på i Høyesterettspraksis (Rt-2003-1702):

En flykaptein som hadde blitt degradert til styrmann var pålagt oppfølgingssamtaler med blant annet en psykolog for å kunne rekvalifiseres til kaptein.

Degraderingen skyldtes at flygeren med vitende og vilje hadde flydd for lavt i strid med reglene. I samtalen med psykologen sa flygeren at han syns degraderingen til styrmann var en for streng reaksjon og han hadde blitt dårlig behandlet av arbeidsgiveren.

Han ga videre uttrykk for at han syntes det var vanskelig å samarbeide med flyselskapets ledelse og at tilliten til ledelsen var svekket.

Tillitsforholdet mellom bedriften og andre aktører

Tillitssvikt fra arbeidstakerens side kan også få konsekvenser utover selve tillitsforholdet mellom arbeidsgiveren og arbeidstakeren.

Fordi en ansatt handler på vegne av sin arbeidsgiver kan den ansattes handlinger ødelegge tillitsforholdet mellom bedriften og dens samarbeidspartnere, slik som for eksempel kunder, forretningsforbindelser eller sågar offentlige organer.

Eksempel:

Dersom en transportsjåfør smugler ulovlige varer over landegrensen, vil selve transportselskapet kunne miste tillit hos både tollmyndighetene og andre samarbeidspartnere dersom smuglingen for eksempel fører til medieomtale.

Dermed vil det i oppsigelsesvurderingen kunne legges vekt på om den ansattes handlinger har ført til, eller kunne ha ført til, dårlig omdømme for bedriften.

Trenger du juridisk bistand?

Arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:

  • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e)
  • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse
  • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
  • Prosess for domstolene

Arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:

  • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed
  • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
  • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
  • Prosess for domstolene

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater