Beredskapsvakt: Dette er reglene

Et videomøte med fire persjoner

I lys av den den teknologiske utviklingen er det ikke lenger slik at arbeidstaker må oppholde seg på arbeidsplassen for å kunne utføre arbeidet. Han kan nå i praksis gjøre det han vil innenfor en rimelig radius fra arbeidsplassen. Som arbeidsgiver er det viktig å være kjent med reglene som følger med denne ordningen som ofte refereres til som "beredskapsvakt utenfor arbeidsplassen".

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
27/07/2021

Hva er beredskapsvakt?

Beredskapsvakt er en vaktordning som går ut på at arbeidstaker selv bestemmer hvor vedkommende vil oppholde seg i løpet av vaktperioden, eksempelvis i hjemmet.

Arbeidstakeren må likevel være tilgjengelig for arbeidsgiver dersom det dukker opp oppdrag.

Beredskapsvakt: hva sier arbeidsmiljøloven?

Bestemmelsen om hjemmevakt finnes i arbeidsmiljøloven § 10-4, nr. 4, 1. punktum:

Dersom arbeidstakeren må oppholde seg i sitt hjem for i påkommende tilfeller å yte arbeid, skal som hovedregel minst 1/7 av hjemmevakten regnes med i den alminnelige arbeidstid, avhengig av hvor belastende vaktordningen er.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal altså hver syvende time regnes som alminnelig arbeidstid.

Loven åpner likevel for at det er fullt mulig å avtale en bedre ordning, for eksempel hvor hver femte time regnes som overtid.

Merk at det ikke kan avtales en ordning som er dårligere for arbeidstakeren.

Når hjemmevaktordningen etableres, bør du som arbeidsgiver sammen med arbeidstaker søke å finne en løsning som avveies mot hvor byrdefull vaktordningen er.

Hvis arbeidstaker i praksis kan bevege seg fritt og har god tid på seg før eventuelt oppmøte hos bedriften, bør dere vurdere å avtale at minimal andel av hjemmevakten anses som alminnelig arbeidstid.

Beredskapsvakt og lønn

Som følge av at hver syvende time regnes som arbeidstid ved beredskapsvakt, har arbeidstaker rett på lønn deretter – altså lønn for hver syvende time.

Grunnen til dette er at beredskapsvakter ikke anses å være så belastende som alminnelig arbeidstid, der arbeidstaker fullt ut står til arbeidsgivers disposisjon.

Beredskapsvakt3

Beredskapsvakt og arbeidstid

Benytter du som arbeidsgiver en hjemmevaktordning, er det viktig å påse at samlet ukentlig arbeidstid ikke overstiger lengste alminnelige ukentlige arbeidstid.

Dette betyr at ukentlig arbeidstid ikke skal overstige 40 timer.

For det tilfelle arbeidstaker har hatt beredskapsvakt i en periode på 56 timer, regnes 8 av de timene som arbeidstid.

Det må sondres mellom faste arbeidsoppgaver i perioden med beredskapsvakt og arbeid som utføres under utrykning.

Utførelse av faste arbeidsoppgaver regnes som ordinært arbeid og holdes helt utenfor beregningsgrunnlaget for perioden med beredskapsvakt.

Beredskapsvakt og hviletid

Arbeidsmiljølovens hovedregel er at arbeidstaker skal ha daglig arbeidsfri på i et tidsrom på 11 timer.

Det vil si at det skal gå minst 11 timer mellom hver arbeidsperiode.

I tillegg skal arbeidstaker ha ukentlig arbeidsfri på 35 timer.

For deg som arbeidsgiver bemerkes det at loven ikke er til hinder for at beredskapsvakt legges til ukentlig friperiode.

Dersom arbeidstaker ikke rykker ut, vil det ikke foreligge avbrudd i friperioden.

Dersom arbeidstaker derimot må rykke ut, er det ved etableringen av beredskapsvakten viktig å sørge for at arbeidstaker sikres fri over en periode av 35 timer over en periode av syv dager.

Overtid ved beredskapsvakt

I de tilfeller arbeidstaker må rykke ut, skal det vurderes om det kun er ordinært arbeid som utføres, eller om det må anses som overtidsarbeid.

Som regel vil arbeid ved utrykning betraktes som overtidsarbeid. I så fall skal arbeidstaker honoreres i henhold til avtalte eller lovbestemte satser for overtidsbetaling.

I henhold til arbeidsmiljøloven skal overtid kompenseres med et tillegg på minst 40%, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6(11).

Hva kan Codex Advokat hjelpe deg med?

 • Vi hjelper deg å utforme en arbeidskontrakt med beredskapsvakt-ordning
 • Vi går gjennom arbeidskontrakter og tariffavtaler med beredskapsvakt-ordning
 • Du får kvalifisert bistand med spørsmål om lønn og arbeidstid i forbindelse med beredskapsvakt
 • Du får svar på dine øvrige spørsmål tilknyttet arbeidstid

Bli kjent med våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater