Beredskapsvakt: Dette er reglene

Et videomøte med fire persjoner

Det er ikke alltid nødvendig for arbeidstakere å være fysisk til stede på arbeidsplassen for å kunne utføre sitt arbeid. Noen arbeidstakere kan jobbe hvor som helst, mens andre må holde seg innenfor en rimelig radius fra arbeidsplassen. Som arbeidsgiver er det viktig å være kjent med lovverket rundt ordningen som gjerne kalles for «beredskapsvakt utenfor arbeidsplassen».

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
08/05/2024

I KORTE TREKK:

 • Beredskapsvakt er en ordning hvor arbeidstaker oppholder seg utenfor arbeidsplassen
 • Hver syvende time som beredskapsvakt skal regnes som alminnelig arbeidstid
 • Ordning for beredskapsvakt må være innenfor arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid
 • Vi hjelper deg å utforme en arbeidskontrakt med beredskapsvakt-ordning

Hva er beredskapsvakt?

Beredskapsvakt er en vaktordning som går ut på at arbeidstaker selv bestemmer hvor vedkommende vil oppholde seg i løpet av vaktperioden, eksempelvis i hjemmet.

Arbeidstakeren må likevel være tilgjengelig for arbeidsgiver dersom det dukker opp oppdrag.

Beredskapsvakt: hva sier arbeidsmiljøloven?

Bestemmelsen om hjemmevakt finnes i arbeidsmiljøloven § 10-4 tredje ledd første punktum:

«For beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet skal som hovedregel minst 1/7 av vakten regnes med i den alminnelige arbeidstid, avhengig av hvor belastende vaktordningen er.»

Ifølge arbeidsmiljøloven regnes hver syvende time som alminnelig arbeidstid.

Merk at det ikke kan avtales en ordning som er dårligere for arbeidstakeren.

Det er imidlertid ikke noe i veien for å avtale en bedre ordning for arbeidstaker, for eksempel at hvert femte time regnes som alminnelig arbeidstid.

Når det skal etableres en hjemmevaktordning må du som arbeidsgiver gå i dialog med arbeidstakeren for å forsøke å finne en balansert løsning.

Hvis arbeidstakeren i praksis har friheten til å bevege seg fritt og tilstås godt med tid før vedkommende eventuelt må møte på arbeidsplassen, bør du som arbeidsgiver vurdere å avtale at en minimal del av hjemmevakten anses som alminnelig arbeidstid. Ordningen må imidlertid være innenfor arbeidsmiljøloven § 10-4 (3).

Beredskapsvakt og lønn

Regelen om at minst hver syvende time skal regnes som arbeidstid innebærer at arbeidstaker har krav på lønn for hver syvende time.

Grunnen til at arbeidstaker ikke har krav på lønn for mer, er at beredskapsvakter ikke anses for å være like belastende som alminnelig arbeidstid, der arbeidstakeren fullt ut vil stå til arbeidsgivers disposisjon.

Beredskapsvakt3

Beredskapsvakt og arbeidstid

Benytter du som arbeidsgiver en hjemmevaktordning, er det viktig å påse at samlet ukentlig arbeidstid ikke overstiger lengste alminnelige ukentlige arbeidstid.

Dette betyr at ukentlig arbeidstid ikke skal overstige 40 timer.

For det tilfelle arbeidstaker har hatt beredskapsvakt i en periode på 56 timer, regnes 8 av de timene som arbeidstid.

Det må sondres mellom faste arbeidsoppgaver i perioden med beredskapsvakt og arbeid som utføres under utrykning.

Utførelse av faste arbeidsoppgaver regnes som ordinært arbeid og holdes helt utenfor beregningsgrunnlaget for perioden med beredskapsvakt.

Dersom du som arbeidsgiver velger å etablere en hjemmevaktordning, er det viktig å sørge for at den totale ukentlige arbeidstiden ikke overstiger lovens rammer for alminnelig arbeidstid. Hvis ikke vil arbeidstakeren ha krav på overtidsgodtgjørelse.

Alminnelig arbeidstid skal ikke overstige 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager.

Hvis en arbeidstaker for eksempel har hatt beredskapsvakt i 56 timer, vil 8 av disse timene regnes som arbeidstid. Det er viktig å skille mellom faste arbeidsoppgaver i perioden med beredskapsvakt og arbeid som utføres under utrykning. Utførelse av faste arbeidsoppgaver anses som ordinært arbeid og holdes helt utenfor beregningen av perioden med beredskapsvakt.

Beredskapsvakt og hviletid

Arbeidsmiljølovens hovedregel er at arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer.

Det vil si at det skal gå minst 11 timer mellom hver arbeidsperiode.

I tillegg skal arbeidstaker ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av 7 dager.

Arbeidsmiljøloven ikke er til hinder for at beredskapsvakt legges til ukentlig friperiode.

Dersom arbeidstaker imidlertid ikke må rykke ut, vil ikke friperioden anses som avbrutt.

Merk at dersom arbeidstaker derimot må rykke ut i friperioden må arbeidsgiver sørge for at arbeidstaker sikres fri på 35 timer over en periode på syv dager.

Overtid ved beredskapsvakt

I de tilfeller arbeidstaker må rykke ut, skal det vurderes om det er innenfor alminnelig arbeidstid, eller om det må anses som overtidsarbeid.

Som regel vil arbeid ved utrykning betraktes som overtidsarbeid. I så fall skal arbeidstaker honoreres i henhold til avtalte eller lovbestemte satser for overtidsbetaling.

I henhold til arbeidsmiljøloven skal overtid kompenseres med et tillegg på minst 40%, jf. arbeidsmiljøloven § 10-6(11).

Vanligvis vil arbeid under utrykning betraktes som overtidsarbeid. I så fall skal arbeidstakeren lønnes i samsvar med avtalte eller lovbestemte satser for overtidsbetaling. Ifølge arbeidsmiljøloven skal overtid kompenseres med et tillegg på minst 40%, som angitt i arbeidsmiljøloven § 10-6(11).

Hva kan Codex Advokat hjelpe deg med?

 • Vi hjelper deg å utforme en arbeidskontrakt med beredskapsvakt-ordning
 • Vi går gjennom arbeidskontrakter og tariffavtaler med beredskapsvakt-ordning
 • Du får kvalifisert bistand med spørsmål om lønn og arbeidstid i forbindelse med beredskapsvakt
 • Du får svar på dine øvrige spørsmål tilknyttet arbeidstid

Bli kjent med våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater