Arbeidstid - Gjennomsnittsberegning og overtid

Gjennomsnittsberegning og overtid

Arbeidstid reguleres nøye i arbeidsmiljøloven for å sikre et balansert forhold mellom jobb og fritid. Lovens alminnelige bestemmelser setter grenser på 9 timer per dag og 40 timer per uke. Hvordan skal unntak fra hovedregelen om overtid, gjennomsnittsberegning og merarbeid godtgjøres overfor arbeidstakeren?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
15/01/2024

Mertid og overtid

Arbeidsmiljøloven åpner som nevnt for at arbeidstakere kan jobbe utover lovens grense for den alminnelige arbeidstiden. Dette defineres som overtidsarbeid. Arbeid utover avtalt arbeidstid, men innenfor den alminnelige arbeidstid, regnes etter definisjonen ikke som overtidsarbeid, men som mertid.

Vilkår for merarbeid og overtidsarbeid

Arbeid ut over avtalt arbeidstid må ikke pålegges uten at det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for økt innsats. I dette ligger at merarbeid og overtidsarbeid ikke kan gjennomføres som en fast ordning. Ved evt. konstant mangel på arbeidskraft må arbeidsgiver enten redusere aktiviteten sin eller ansette flere.

Før overtidsarbeid pålegges skal nødvendigheten av dette, som hovedregel og dersom det er mulig, drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte. Dette kan imidlertid unnlates der hvor drøfting ikke er praktisk. Overtidsarbeid av kortvarig karakter kan pålegges uten foregående drøfting. Overtid over eksempelvis flere dager bør derimot ikke gjennomføres før nødvendigheten av dette har vært drøftet.

Overtidsarbeidet kan ikke, uten særlig avtale, eller uten tillatelse fra Arbeidstilsynet, overstige 10 timer i løpet av 7 dager, 25 timer i 4 sammenhengende uker eller 200 timer innenfor en periode på 52 uker.

Selv om vilkårene for å pålegge overtid er oppfylt, kan den samlede arbeidstid uansett ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer eller 48 timer i løpet av 7 dager.

Godtgjørelse og avspasering for merarbeid og overtid

Arbeidstaker har krav på lønn for pålagt eller avtalt arbeid utover den opprinnelige avtalte arbeidstiden, dvs. både for merarbeid og overtidsarbeid. Ved overtidsarbeid har arbeidstakeren også krav på et overtidstillegg på minst 40 % av ordinær lønn. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan også skriftlig avtale at overtidstimer helt ellet delvis skal tas ut som fri (avspasering) på et avtalt tidspunkt. Det er ikke anledning til å avspasere overtidstillegget, dette skal utbetales.

Retten til overtidstillegg foreligger som utgangspunkt bare dersom arbeidsgiver pålegger overtid eller samtykker til dette, men det kan også i konkrete tilfeller følge av sedvane eller av at arbeidstaker befinner seg i en akuttsituasjon der overtidsarbeidet er åpenbart nødvendig, eller der det ikke er anledning til å kontakte arbeidsgiver på forhånd.

Gjennomsnittsberegning

Hva er egentlig gjennomsnittsberegning av arbeidstiden?

I mange arbeidsforhold har partene behov for en mer fleksibel arbeidstidsordning enn det hovedregelen om arbeidstid i arbeidsmiljøloven fastsetter. Loven åpner derfor opp for gjennomsnittsberegning som innebærer at det i løpet av en periode kan arbeides lenger enkelte dager mot mindre arbeid andre dager, men at det i sum for hele perioden ikke skal arbeides mer enn den alminnelige arbeidstiden. Det er dermed en forutsetning at de ekstra timene arbeidstaker jobber én dag tas ut som fri på et annet tidspunkt, dvs. ved avspasering.

Ordningen gjennomsnittsberegning kan bare etableres enten ved avtale med den enkelte arbeidstaker, ved avtale med arbeidstakernes tillitsvalgte eller ved at Arbeidstilsynet gir sin tillatelse.

Under avtale med den enkelte ansatte kan arbeidsgiver gjennomsnittsberegne arbeidstiden til en ansatt over en periode på maksimalt 52 uker. Arbeidstiden må da i gjennomsnitt ikke overstige den alminnelige arbeidstiden på 9 timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av 7 dager i den aktuelle perioden. Videre må den alminnelige arbeidstiden heller ikke overstige 10 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av 7 dager. Grensen på 48 timer i løpet av syv dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker. Den alminnelige arbeidstiden kan imidlertid ikke overstige 50 timer i noen enkelt uke.

Overstiges grensene, regnes det overskytende for overtidsarbeid med tilhørende krav på overtidstillegg for arbeidstaker.

Hva skjer ved ferie eller sykdom?

Gjennomsnittsberegningen kan skje over en periode på høyst 52 uker, men perioder med betalt ferie og perioder med sykefravær medtas ikke i beregningen av gjennomsnittet.

Oversikt over arbeidstid

Arbeidsmiljøloven stiller krav om at det skal foreligge en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og for arbeidstakernes tillitsvalgte. Loven krever med andre ord at arbeidsgiver skal ha oversikt over hvor mye den enkelte har arbeidet, enten det gjelder avtalt arbeidstid, merarbeid eller overtid.

Ansvaret for arbeidstidsoversikten ligger på arbeidsgiver. Kommer Arbeidstilsynet på tilsyn, vil de kunne kreve å få framlagt dokumentasjon som viser at arbeidsgiver har oversikt over hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Det er også Arbeidstilsynet som gir eventuelle pålegg og treffer vedtak for gjennomføringen av lovens krav, herunder vedtak om overtredelsesgebyr som arbeidsgiver må betale. Maksimalt gebyr kan utgjøre 15G, eller kr 1 779 300,- pr. dags dato.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Lasse

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater