Arbeidsmiljøloven §14-9: Kravene til fast ansettelse fra 2019

Design uten navn 2022 01 11 T125803 425

I 2019 kom det nye krav til fast ansettelse for alle arbeidsgivere.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/01/2022

Nye krav til innhold i arbeidsavtaler om fast ansettelse

I 2019 fikk arbeidsmiljøloven § 14-9 en ny definisjon av fast ansettelse. Loven slår fast at ansettelsen skal være "løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang".

ⓘ 
Arbeidsbiljøloven kan fremstå som et komplekst lovverk.

Rollen til advokaten er å veilede deg gjennom lovverket, slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Ingen krav til løpende lønnssytelse

Kravet til forutsigbarhet i form av et reelt stillingsomfang skal forplikte og sikre partene bedre enn før. Det kan løses på ulike måter, for eksempel ved å avtale deltidsansettelse i en stillingsbrøk, at man skal jobbe konkrete uker, dager og/eller antall timer per uke.

Arbeidet behøver ikke nødvendigvis skje jevnt over hele året, og det er ikke noe i veien for at arbeidet skjer periodevis. Det er ikke krav til en løpende lønnsytelse, altså er det fortsattmulig å beregne og utbetale lønn de månedene det arbeides uten at noen lønn betales i måneder uten arbeid.

Fjerner “nulltimerskontrakter”

Et formål med de nye kravene var å hindre "nulltimerskontrakter" uten garanti for noen lønn fra og med 2019.

Kravene til fastansettelseskontrakter gjelder for alle arbeidsgivere i alle bransjer, men har særlig vært en vanlig fastansettelsesform blant annet i bemanningsbransjen.

Det er ingen nedre grense for stillingsbrøken ved nyansettelse av fast ansatte.

I prinsippet er loven altså ikke til hinder for avtaler om fast ansettelse som ikke innebærer mer enn noen dager eller ukers arbeid i løpet av året. Men etter arbeidsmiljøloven § 14-4a kan deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, som hovedregel ha rett til stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden. Det er derfor hensiktsmessig å oppgi reelt stillingsomfang i arbeidsavtalen fremfor å sette en lavere stillingsbrøk enn det er behov for at arbeidstaker skal arbeide.

Slik løses de nye kravene i arbeidskontrakten

Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen også fastsette eller gi grunnlag for når arbeidet skal utføres, og hvordan det skal beregnes. Dette presiseres i arbeidsmiljøloven § 14-6 (1) bokstav j).

Dette kan eksempelvis løses ved å avtale at arbeidstakeren skal arbeide i bestemte uker/måneder hvert år.

Hvis arbeidet skal utføres til ulike tider kan arbeidsavtalen vise til en arbeidsplan som gir forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres. Dette skal hindre at arbeidstaker må stå til disposisjon hele tiden og likevel ikke være sikret mer enn en deltidsjobb.

Dersom arbeidet utføres til ulike tider av døgnet (mer enn bagatellmessige variasjoner) skal det utarbeides arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide etter arbeidsmiljøloven § 10-3.

Arbeidsplanen skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakernes tillitsvalgte.

Dersom ikke annet fremgår av tariffavtale, skal arbeidsplanen drøftes med arbeidstakernes tillitsvalgte så tidlig som mulig og senest to uker før iverksettelsen.

To ukers varsel

Det er fortsatt mulig og lov å spørre deltidsansatte om de kan komme på jobb på kort varsel. Det er helt greit om noen frivillig vil arbeide på kort varsel, men arbeidstakere kan ikke beordres til å utføre ordinært arbeid på kortere varsel enn to uker uten at vilkårene for overtidsarbeid/merarbeid er til stede.

Lovens krav til forutsigbarhet i form at et reelt stillingsomfang reduserer altså fleksibiliteten for både arbeidsgiver og arbeidstaker, men kan fortsatt være fullt mulig å innrette seg etter i arbeidsforhold hvor arbeidsoppgaver/oppdrag lar seg forutse med to ukers varsel. Arbeid på kortere varsel bør løses med frivillighet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål knyttet til ansettelser, entem du er arbeidstaker eller representant for en virksomhet.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.
Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater