Kan arbeidsgiver bestride sykemeldingen eller egenmeldingen?

Arbeidsrett bestride sykemelding

Ved mistanke om at en arbeidstakers sykdom ikke er reell, har arbeidsgiver flere muligheter. Arbeidsgiver har i slike tilfeller anledning til å bestride sykemelding og egenmelding som er inngitt fra en arbeidstaker. Mer om hvordan dette gjøres leser du her.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/01/2022

Hva er egenmelding? Hva er sykemelding?

 • Med sykemelding eller legeerklæring menes her en erklæring fra lege om arbeidsuførhet på grunn av sykdom.

 • Med egenmelding menes det at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring.
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi svarer deg på alle spørsmål du måtte ha knyttet til egenmelding og sykemelding.

Når kan arbeidstaker bruke egenmelding?

Obs! En arbeidstaker kan kun benytte seg av egenmelding ved sykefravær når vedkommende har arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder.

Arbeidstaker har anledning til å benytte seg av egenmelding:

 • for opptil 3 kalenderdager om gangen
 • inntil 4 ganger
 • i løpet av 12 måneder

Hvor lenge kan egenmeldingen vare?

Egenmelding kan vare opptil tre kalenderdager om gangen.

Etter at det har gått tre dager, kan arbeidsgiver kreve at arbeidstakeren leverer legeerklæring.

Dersom arbeidstakeren ikke legger frem legeerklæring, vil retten til sykepenger falle bort for egenmeldingsperioden. Dette gjelder imidlertid ikke hvis arbeidstakeren har vært forhindret fra å søke lege.

Der bedriften er med i en IA-ordning, kan man benytte 24 dager egenmelding i løpet av 12 måneder med en grense opptil 8 dager per fraværstilfelle.

Når har arbeidstaker rett til sykepenger?

For å ha rett til sykepenger, må arbeidstakeren være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes en sykdom eller skade.

Arbeidsuførhet som skyldes sosiale forhold eller økonomiske problemer og lignende, gir ikke rett til sykepenger.

Hva er misbruk av egenmelding?

Ordningen med at arbeidstakeren skal ha anledning til å benytte seg av egenmelding er tuftet på et tillitsforhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Det kan imidlertid oppstå tilfeller der arbeidsgiver har en mistanke om at den ansatte benytter seg av egenmelding til tross for at arbeidstakeren ikke er syk.

For eksempel:

Et tilfelle der slik mistanke kan oppstå er der arbeidstakeren har søkt om fri, men får avslag fra arbeidsgiveren, for deretter å meddele at man er syk denne dagen.

Kan arbeidstaker miste rett til egenmelding?

Ja, arbeidsgiver kan frata arbeidstakers rett til egenmelding.

I følge bestemmelsen i folketrygdloven § 8-27 vil arbeidsgiver ha rett til å frata arbeidstakeren retten til å benytte seg av egenmelding når arbeidstakeren i løpet av en periode på 12 måneder:

 • har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring
 • dersom arbeidsgiver har en "rimelig grunn" til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom

Obs! Loven skisserer ikke hva som anses som en "rimelig grunn", og arbeidsgiver må da foreta en skjønnsmessig vurdering.

Når kan arbeidsgiver bestride egenemelding?

Eksempel 1: En mistanke om at arbeidstakeren benytter seg av egenmelding til tross for at vedkommende ikke er syk, kan typisk oppstå der arbeidstakeren har bedt om å få fri en dag, og så melder seg syk etter å ha fått avslag om fridag.

Eksempel 2: Det kan også oppstå mistanke dersom arbeidstakeren blir observert på steder som ikke er forenelig med å være hjemme fra jobb grunnet sykdom.

I slike tilfeller kan arbeidsgiver ha et ønske om å frata arbeidstakeren retten til å benytte egenmeldinger.

Folketrygdloven § 8-27 hjemler adgangen arbeidsgiver har for å frata arbeidstakeren retten til å benytte egenmelding.

- Bestride egenmelding under arbeidskonflikter

Loven åpner også for at arbeidsgiver kan nekte ansatte å ta ut egenmelding under arbeidskonflikter.

Det heter i loven at dersom arbeidsgiver har en begrunnet mistanke om at egenmelding nyttes som aksjonsform i en arbeidskonflikt, kan arbeidsgiver kreve at arbeidstakeren leverer legeerklæring fra første arbeidsdag så lenge aksjonen varer.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom lovverket slik at du blir klar over dine rettigheter.

Når kan arbeidsgiver bestride sykemelding?

Vilkåret om at arbeidsuførhet skal skyldes sykdom eller skade er strengt.

Arbeidsgiver kan i flere situasjoner oppleve at det foreligger grunnlag for å mistenke at disse vilkårene ikke er oppfylt, og har da muligheten til å bestride sykmelding som er inngitt av en ansatt.

Det vil blant annet kunne være dersom arbeidsgiver mener arbeidsuførheten skyldes for eksempel sosiale forhold eller økonomiske problemer, som ikke gir rett til sykepenger.

- Bestride sykemelding under arbeidskonflikter

Ved konflikter på arbeidsplassen er det ikke uvanlig at slik mistanke dukker opp.

I slike situasjoner er det, på lik linje som ellers, et strengt krav om arbeidstaker faktisk er syk eller skadet for å kunne ha rett på sykepenger.

Noen ganger skjer det imidlertid at belastningen for en ansatt bli så stor i forbindelse med en slik konflikt at det medfører psykisk eller fysisk sykdom. I slike tilfeller vil arbeidstakeren likevel ha krav på sykepenger. Det er således ikke gitt at det aldri er grunnlag for sykepenger i en slik situasjon.

Arbeidsgiver kan også bestride sykmelding dersom den er tilbakedatert, for eksempel hvor arbeidstaker hadde anledning til å oppsøke lege på et tidligere tidspunkt uten å gjøre det.

Hvordan kan arbeidsgiver bestride sykmelding / egenmelding?

1. Steg: Samtale

Obs! Før arbeidsgiver fatter en beslutning om å bestride sykemeldingen, eller frata arbeidstakeren retten til å benytte egenmelding, må arbeidstakeren få anledning til å uttale seg.

I en slik samtale bør tillitsvalgt også delta. Formålet med samtalen er å gi arbeidstaker anledning til å gi en forklaring på forholdet.

2. Steg: Brev til NAV

Dersom arbeidsgiver fortsatt vil bestride sykemeldingen eller egenmeldingen etter samtalen, må NAV avgjøre saken.

Arbeidsgiver må skrive et brev til arbeidstakers lokale NAV-kontor med kopi til arbeidstakeren. Brevet må inneholde en redegjørelse for hvorfor sykmeldingen/ egenmeldingen bestrides.

NAV vil da avgjøre om arbeidstakeren hadde hatt rett til sykepenger på grunnlag av sykemeldingen / egenmeldingen.

Også arbeidstakeren kan be NAV om å ta stilling til sykepengekravet, hvis ikke arbeidsgiveren skriver brev til NAV.

3. Steg: Etter avgjørelsen

Dersom arbeidsgiver gis medhold i klagen, mister arbeidstaker retten til sykepenger for det aktuelle fraværet.

Det betyr at arbeidstaker har et udokumentert fravær fra arbeidsplassen - noe som kan medføre sanksjoner fra arbeidsgiver i form av både oppsigelse og avskjed.

Hvorvidt arbeidsgiver har anledning til å bringe arbeidsforholdet til opphør på et slikt grunnlag, vil imidlertid bero på varigheten og hyppigheten av det ureglementerte fraværet. Det må i tillegg foretas en skjønnsmessig vurdering av forholdet.

Hvis NAV ikke er enig i klagen, vil NAV utbetale sykepenger til arbeidstakeren og kreve tilbakebetaling fra arbeidsgiver.

Arbeidsgiver står da overfor valget om å betale til NAV, eller påklage til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Anne-Marthe

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Er du usikker på om du har rett til å bestride egenmelding eller sykemelding?

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater