Mistet retten til AFP til tross for 40 år i industrien

Arbeidstakere som har arbeidet i tariffbundne virksomheter vil som regel ha rett til Avtalefestet Pensjon (AFP) forutsatt at visse vilkår er oppfylt. Et av disse vilkårene knytter seg til sammenhengende opptjeningstid forut for pensjonsalder. Et annet vilkår er at man må ha vært ansatt på det tidspunktet en fyller 62 år. Dersom ikke aldersvilkåret er oppfylt, mister man retten til AFP.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
27/08/2018

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater