Tilsigelsesavtaler

For å ivareta behov for fleksibilitet, kan partene velge å benytte en såkalt tilsigelsesavtale fremfor en ordinær arbeidsavtale.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
09/08/2017

Arbeidsmiljøloven regulerer ikke direkte denne avtaleformen, men under nærmere angitte vilkår er det ikke noe til hinder for lovlig å inngå slike avtaler. Poenget med en tilsigelsesavtale er at arbeidsgiver kun tilbyr arbeid når det er behov for det og lønnsplikten vil følgelig korrespondere med utført arbeid. Tilsigelsesavtaler i arbeidslivet gir således stor utnyttelsesgrad for arbeidsgivers lønnsmidler, men liten grad av forutsigbarhet for den ansatte.

Tilsigelsesavtalen skal gi forutsigbarhet arbeidstaker

Arbeidsgiver kan imidlertid ikke utnytte en tilsigelsesavtale ved å unnlate å kalle inn arbeidstaker ved behov for arbeidskraft, f. eks. i tilfelle av konflikt mellom partene i arbeidsavtalen.

Arbeidsmiljøloven er i følge en dom fra Høyesterett fra 2005 ikke til hinder for en fleksibel angivelse av arbeidstiden i arbeidsavtalen, men det kan være et problem å hindre konflikt mellom partene hvis forutsigbarheten i avtalen, herunder løpende lønn, blir for dårlig. Ved inngåelse av slik avtale kan det derfor være klokt å sikre at arbeidsgiver ikke ensidig rent faktisk avslutter arbeidsforholdet (helt eller delvis).

Hva tilsigelsesavtalen bør inneholde

Tilsigelsesavtalen bør for det første inneholde en garanti for et minste timetall eller en minstelønn pr. uke eller pr. måned.

For det andre bør arbeidsavtalen forplikte arbeidsgiver til tilkalle arbeidstaker når det er behov for det, slik at jobbsikkerheten ikke uthules ved at arbeidsgiver engasjerer andre ved behov for arbeidskraft. Dette vil bidra til å sikre rammene for arbeidsavtalen, herunder rammene for oppsigelsesvernet.

For det tredje bør arbeidstaker sikres rimelig varsel slik at så vel arbeidstid som fritid kan planlegges.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater