Vold og trusler på arbeidsplassen

Dessverre er det slik at mange utsettes for vold og trusler i jobben, og undersøkelser tyder på at dette er et økende problem. Som arbeidsgiver har du et ansvar for å sørge for at de ansatte beskyttes mot vold og trusler, så langt dette er mulig.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
09/08/2017

Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøloven har lenge hatt bestemmelser knyttet til vold og trusler, både av generell karakter og mer bestemt karakter. Blant annet har arbeidstakere, så langt det er mulig, krav på å beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. I virksomheten skal også vold og trusler forebygges, håndteres og følges opp gjennom et kontinuerlig og systematisk HMS-arbeid.

Av § 1-1 følger det også at et av formålene med arbeidsmiljøloven er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Ansvar

Arbeidsmiljøloven § 2-1 fastslår hvem som har det overordnede ansvaret for det psykososiale arbeidsmiljøet:

"Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt".

Medvirkningsplikt

Imidlertid skal de ansatte selv medvirke i både utforming, gjennomføring og den videre oppfølging av tiltak mot vold og trusler. De ansatte har også plikt til å rapportere om volds- og trusselhendelser til ledelsen. Selv om arbeidsgiver har det overordnede ansvaret, er samarbeid mellom de ansatte og arbeidsgiver helt sentralt for å kunne forebygge, håndtere og følge opp volds- og trusselsituasjoner. Å skape gode arbeidsbetingelser er således et felles ansvar.

Tillitsvalgte er også viktige i arbeidet med å forebygge vold og trusler fordi de tillitsvalgtes oppgaver er å ivareta medlemmenes interesser i henhold til lov og avtaleverk.

For de virksomheter som har et arbeidsmiljøutvalg (AMU), skal dette delta i det forebyggende arbeidet som omhandler de ansattes sikkerhet, helse og velferd.

Er virksomheten knyttet til en bedriftshelsetjeneste, vil denne kunne gi arbeidsgiver råd og bistand om vold og trusler. Bedriftshelsetjenestens generelle oppgave er å bistå arbeidsgiver, arbeidstakere, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold.

Nye regler om vold og trusler om vold i arbeidslivet fra 1. januar 2017

Blant annet på grunn av undersøkelser som viser at vold og trusler om vold er en utfordring i flere bestemte bransjer, vedtok Arbeids- og sosialdepartementet nye regler i 2016. Reglene følger av forskrift og gjelder fra 1. januar 2017. Det mest sentrale i disse nye reglene er krav om:

  • Kartlegging – virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at de ansatte kan bli utsatt for vold eller trusler.
  • Opplæring – de ansatte skal få nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner.
  • Nødvendig informasjon – de ansatte og deres tillitsvalgte skal få nødvendig informasjon om blant annet hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp volds- og trusselsituasjoner.
  • Tiltak – virksomhetene skal gjennomføre de tiltak som må til, og ansatte som blir utsatt for vold og trusler skal bli fulgt opp på en god måte i ettertid.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater