Dom vedrørende oppsigelse (Rt-2011-609)

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
30/08/2018

Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelse av piloter og om det hadde skjedd ulovlig aldersdiskriminering ved utvelgelsen av de som hadde blitt oppsagt.

Oppsigelse av personer over 60 år

I september 2009 gikk SAS til oppsigelse av ti flygere som alle hadde fylt 60 år. I henhold til gjeldende tariffavtale var pensjonsalderen 60 år, men etter sertifikatreglene kunne pilotene fly til de fylte 65 år. Det var på det rene at SAS siden 2005 hadde tillatt flygere å fortsette i tjenesten også etter at de hadde fylt 60.

Oppsigelsen av de ti pilotene var et ledd i en nedbemanning i SAS og de ulike fagforeningene for piloter hadde blitt enige om å fravike tariffavtalens ansiennitetsbestemmelser, og om at piloter som hadde nådd pensjonsalderen i henhold til tariffen, skulle sies opp før andre piloter.

Saklig oppsigelse

Det er et vilkår i norsk rett at en oppsigelse må være saklig begrunnet for å være gyldig. Spørsmålet i første omgang var dermed om utvelgelsen av de ti pilotene var basert på saklige hensyn ved at SAS hadde lagt avgjørende vekt på at disse var berettiget til å motta alderspensjon.

Høyesterett svarte bekreftende på spørsmålet, men fremholdt samtidig at utvelgelsen likevel ville være usaklig dersom den innebar ulovlig aldersdiskriminering av de oppsagte pilotene. Dermed måtte Høyesterett også ta standpunkt til om pilotene var diskriminert på grunn av alder, noe som er ulovlig etter arbeidsmiljøloven.

Unntak fra aldersdiskriminering

Høyesterett kom til at pilotene i utgangspunktet hadde blitt aldersdiskriminert, men konkluderte med at det her kunne gjøres unntak fra forbudet fordi forskjellsbehandlingen hadde et legitimt formål og den var ikke uforholdsmessig inngripende overfor pilotene.

Dommen ble ikke prosedert av våre advokater, men presenteres som illustrasjon og oppdatering på rettsutviklingen i arbeidsrettssaker.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater