Allmenngjøring av tariffavtaler, dom fra Høyesterett

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Høyesteretts dom av 5.3.2013 (HR-2013-496-A)

Sammendrag:

Saken gjaldt spørsmål om bestemmelser i en forskrift om delvis allmenngjøring av en tariffavtale, var gyldige.

En tariffavtale er en avtale om arbeids- og lønnsvilkår og/ eller andre arbeidsforhold. Avtalen inngås mellom en fagforening på den ene side og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening på den annen side. Som for andre avtaler, er det i utgangspunktet bare partene i avtalen som er bundet av dens bestemmelser.

I Norge finnes imidlertid en lov om såkalt allmenngjøring av tariffavtaler. Loven gir Tariffnemnda adgang til å treffe vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art avtalen omfatter, i en bransje eller en del av en bransje. Dette vil si at tariffavtalen kan gjøres gjeldende også for andre enn partene i avtalen. Formålet med allmenngjøringsloven er, ifølge dens § 1, å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har, og å hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet.

Ved Tariffnemndas vedtakelse av forskrift av 6. oktober 2008 nr. 1137 om delvis allmenngjøring av Verkstedsoverenskomsten for skips- og verftsindustrien, senere erstattet av tilsvarende forskrift av 20. desember 2010 nr. 1764, fikk uorganiserte og utenlandske arbeidstakere rett til lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har innenfor tariffavtalens virkeområde. En gruppe industribedrifter anla sak for å få kjent forskriften ugyldig. De gjorde gjeldende at EØS-avtalen artikkel 36 og direktiv 96/71/EF om utsendte arbeidstakere er til hinder for å kunne allmenngjøre avtalevilkår om utenbystillegg, arbeidstid, overtidstillegg og kostnadsdekning ved overnatting utenfor hjemmet. Industribedriftenes anførsler var blant annet at EØS-avtalen artikkel 36 forbyr at det legges restriksjoner på adgangen til å yte tjenester over landegrensene innenfor EØS, og at en allmenngjort tariffavtale som sikrer en utsendt arbeidstaker bedre lønns- og arbeidsvilkår i vertsstaten (i dette tilfellet Norge) enn i hjemstaten, nettopp er en slik restriksjon.

Høyesterett kom imidlertid enstemmig frem til at allmenngjøringslovens vilkår for allmenngjøring var oppfylt, at de omstridte bestemmelsene i forskriften var forenlige med EØS-avtalen artikkel 36 og direktivets artikkel 3. Høyesterett la blant annet vekt på at en rekke avgjørelse fra EU-domstolen har gjort det til sikker rett at restriksjoner på adgangen til å yte grenseoverskridende tjenester, er forenlig med EØS-avtalen dersom de er begrunnet i tvingende allmenne hensyn, er egnet til å virkeliggjøre de formål de forfølger og ikke går lenger enn nødvendig for å oppnå dette.

Den vedtatte forskriften ble etter dette ansett som gyldig.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater