Dom: Arbeidsgivers styringsrett. Dilling - NFF

I forbindelse med en omorganisering i Norges Fotballforbund (NFF) ble en administrativ leder flyttet fra A-landslaget til et aldersbestemt landslag.


Oslo tingrett vurderte om NFF hadde anledning til å foreta slik endring i arbeidsforholdet i kraft av arbeidsgivers styringsrett, dvs. uten å gå veien om ny arbeidsavtale eller oppsigelse.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Oslo tingrett avsa fredag 13. februar 2015 dom i saken mellom Guttorm Dilling og Norges Fotball Forbund (NFF). Dilling har vært ansatt i NFF i 30 år, og de siste 10 som administrativ leder for A-landslaget.

Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men opptales for å illustrere rettsutviklingen.

Sakens bakgrunn

Som ledd i endringer NFF gjennomførte i forbindelse med ansettelse av Per Mathias Høgmo som Drillos arvtager i landslagssjefsstolen høsten 2013, ble Guttorm Dillings stilling endret slik at han ikke lenger skulle ha ansvar for A-landslaget, men i stedet ble tildelt tilsvarende ansvar for aldersbestemte landslag.

Dilling motsatte seg endringen og tok etter hvert ut søksmål for Oslo tingrett, med anførsel om at det forelå en usaklig endringsoppsigelse, og at denne skulle kjennes ugyldig. NFF tok til motmæle med den prinsipale anførsel at aktuelle endring ikke var noen endringsoppsigelse, men at dette lå innenfor arbeidsgivers styringsrett.

Arbeidsgivers styringsrett

Grensene for arbeidsgivers styringsrett er behandlet av domstolene flere ganger, blant annet i Rt. 2000 s. 1602 (Nøkk-dommen). Av rettens vurdering fremgår det at spørsmålet om i hvilken grad arbeidsgiver kan endre de ansattes arbeidsoppgaver,

må avgjøres på grunnlag av en tolking og utfylling av mannskapets arbeidsavtaler. Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått. Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.

Senere har Høyesterett i Rt 2001 s. 418 (Kårstø), i tillegg oppstilt krav til arbeidsgivers saksbehandling i spørsmål om styringsrettens grenser:

Styringsretten begrenses imidlertid også av mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke må være vilkårlig, eller basert på utenforliggende hensyn.

Rettens slutning

Tingretten legger særlig vekt på at omplassering av Dilling fra A-landslaget til aldersbestemte landslag, objektivt sett var å anse som en degradering, og konkluderer med at NFFs beslutning om å omplassere Dilling lå utenfor styringsretten. Dette er således var en usaklig endringsoppsigelse, og Dilling har krav på å få beholde sin opprinnelige stilling. Videre uttaler retten at endringen, som følge av uryddig saksbehandling, også på dette grunnlag lå utenfor styringsretten, og tilkjenner Dilling 75 000,- i oppreisningserstatning.

Tingretten behandlet i samme sak et spørsmål om midlertidig forføyning for en midlertidig ordning av arbeidsforholdet, uten at dette hadde nevneverdig betydning i det større bilde.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater