Dom: Arbeidstaker eller oppdragstaker

Domstolene bekrefter at kontraktens ordlyd er ikke avgjørende når det skal tas stilling til om man står overfor et ansettelsesforhold eller en selvstendig oppdragstaker. Dette innebærer at oppdragstaker kan anses som arbeidstaker, selv om kontrakten uttrykkelig angir at det er snakk om et rent oppdragsforhold.


Saken har ikke blitt prosedert av advokater i Codex, men publiseres for å vise utviklingen i rettspraksis.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Spørsmålet om en støttekontakt for en gutt med Downs syndrom var å anse som arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker, var temaet for Frostating lagmannsrett i dom avsagt 22. oktober 2015.

Støttekontakten hadde en avtale med Ålesund kommune om å være støttekontakt for gutten, og fremmet krav for domstolen om at hun måtte anses som en ansatt arbeidstaker, og med det ha krav på feriepenger og alminnelige rettigheter som en arbeidstaker. Kommunen bestred dette, og mente at hun var å anse som en selvstendig oppdragstaker, slik kontrakten anga.

Lagmannsretten uttalte i dommen at de ser bort i fra avtalens egen angivelse av avtaleforholdet som et oppdragsforhold, og vurderer i stedet spørsmålet fritt basert på en vurdering av avtaleforholdets innhold. Med henvisning til forarbeidene og tidligere rettspraksis la lagmannsretten i sin vurdering vekk på følgende momenter:

  • Om arbeidstakeren har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til råde og kan ikke bruke medhjelper for egen regning.
  • Om arbeidstakeren har plikt til å underordne seg arbeidsgiveren sin ledelse og kontroll av arbeidet.
  • Om arbeidsgiveren stiller til råde arbeidsrom, maskiner, redskap, arbeidsmateriale eller andre hjelpemiddel som er nødvendige for å utføre arbeidet.
  • Om arbeidsgiveren bærer risikoen for arbeidsresultatet.
  • Om arbeidstakeren får vederlaget i en eller annen form for lønn.
  • Om tilknyttingsforholdet mellom partene har en noenlunde stabil karakter og er oppsigelig med bestemte frister.
  • Om det i hovedsak er arbeid for én oppdragsgiver.

Lagmannsretten kom etter en samlet vurdering til at støttekontakten var å anse som en ansatt arbeidstaker, og dermed hadde krav på feriepenger m.m.

Dommen vil etter det opplyste bli anket, men det i skrivende stund ikke avklart om den slipper inn til behandling i Høyesterett.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater