Dom: Avbrudd i læretid. HR-2015-2085-A

Saken gjaldt en lærling, som under videregående opplæring i ambulansefaget, hadde inngått en tidsbegrenset læreavtale og avtale om midlertidig ansettelse i et helseforetak. På grunn av sykdom fikk hun et lengre avbrudd under læretiden og hun krevde derfor å få forlenget dette tilsvarende fraværet, i det samme helseforetaket, jf. opplæringsloven § 4-2. En forlengelse av læretiden ville bety en utvidelse av den perioden som var avtalt.


Høyesterett avsa 19. oktober 2015 dom i saken mellom lærlingen og St. Olavs Hospital HF.


Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Sakens bakgrunn

For perioden 1. september 2010 til 31. august 2012 ble det inngått lærekontrakt mellom St. Olavs Hospital HF og lærlingen. Det ble avtalt at kvinnen skulle ha en midlertidig stilling som lærling ved helseforetaket. Hun startet læretiden i henhold til avtalen, men ble i mai 2011 sykemeldt i syv måneder fra 6. mai og frem til 30. november. Ved utløpet av den avtalte læretiden i august 2012 ønsket arbeidstakeren å forlenge lære- og ansettelsestiden for å få tilstrekkelig praksis. St. Olavs Hospital HF anså imidlertid lære- og ansettelsesforholdet som opphørt og ønsket ikke å inngå noen ny avtale.

Arbeidstakeren reiste da sak mot St. Olavs Hospital HF og rettsetterfølgeren Ambulanse Midt-Norge HF. Hun krevde dom for å få fullføre sin praksis og erstatning for sitt økonomiske tap.

Rettens bemerkninger

For Høyesterett ble spørsmålet om lærebedriften var forpliktet til å la lærlingen få fullføre bedriftsdelen av opplæringen i tilfeller der det oppstår avbrudd som følge av langvarig sykdom. Retten kom til at lærebedriften ikke hadde en slik plikt. Det overordnede ansvaret for at lærlingen får fullført sin utdannelse ligger ikke hos lærebedriften, men hos fylkeskommunen. Det er fylkeskommunens plikt å formidle læreplass samt å godkjenne lærebedriften. Det er imidlertid opp til den enkelte bedrift å avgjøre om, og i hvilken utstrekning, den skal være lærebedrift for den videregående opplæringen.

Når det gjaldt lærekontrakten uttalte retten at den er avgrenset etter bestemte datoer og ikke ut i fra et bestemt antall måneder eller år. Kontrakten var heller ikke knyttet til at lærlingen hadde gjennomført den opplæring i bedriften som var nødvendig for å få fagbrev. Lærekontrakten hadde heller ingen egne bestemmelser om retten til forlengelse. Ordlyden i kontrakten var derfor etter Høyesteretts syn helt klar og den inneholdt ingen bestemmelse om rett til forlengelse ved langvarig sykdom.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater