Dom: Avbrudd i læretid. HR-2015-2085-A

Saken gjaldt en lærling, som under videregående opplæring i ambulansefaget, hadde inngått en tidsbegrenset læreavtale og avtale om midlertidig ansettelse i et helseforetak. På grunn av sykdom fikk hun et lengre avbrudd under læretiden og hun krevde derfor å få forlenget dette tilsvarende fraværet, i det samme helseforetaket, jf. opplæringsloven § 4-2. En forlengelse av læretiden ville bety en utvidelse av den perioden som var avtalt.

Høyesterett avsa 19. oktober 2015 dom i saken mellom lærlingen og St. Olavs Hospital HF.

Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.

Våre advokater