Dom: Deltidsansattes fortrinnsrett

Høyesterett avsa 25. april 2016 dom i saken mellom arbeidstakeren og Oslo kommune (HR-2016-867-A). Dommen ble avsagt under dissens.


Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Saken gjaldt en deltidsansatt sykepleier som hadde gjort gjeldende fortrinnsrett til en del av en utlyst stilling, slik at hun kom opp i 100 % stilling. Hun fikk imidlertid avslag på søknaden og tok derfor saken til tvisteløsningsnemnda, hvor hun fikk medhold. Kommunen innrettet seg imidlertid ikke etter vedtaket og sykepleieren tok deretter saken til domstolene. Høyesteretts flertall kom til at arbeidsmiljøloven § 14-3 ikke åpner for at sykepleieren kunne gjøre krav på å få tre inn i en del av den utlyste stillingen.

Sakens bakgrunn

Sykepleieren var ansatt som spesialsykepleier ved Sosial og Ambulant Akuttjeneste, som hører inn under Helseetaten i Oslo kommune. Hun hadde arbeidet i Oslo kommune siden 2003 og i 75 % fast stilling ved Sosial og Ambulant Akuttjeneste siden januar 2011. Den 8. september 2011 søkte hun arbeidsgiveren om utvidelse til 100 % stilling, enten fast eller som vikariat. Hun fikk et 25 % vikariat i oktober 2011 sammen med sin faste stilling, slik at hun frem til desember 2012 arbeidet i full stilling. I januar 2012 ble det lyst ut en 75 % fast stilling ved Sosial og Ambulant Akuttjeneste. Hun kontaktet da sin arbeidsgiver og informerte om at hun ved flere anledninger hadde gitt uttrykk for et ønske om fast, hel stilling. En vikar som tidligere hadde fungert i den utlyste stillingen ble etter dette ansatt, og hun fikk beskjed om at hennes ønske om utvidet stilling ikke var tatt i betraktning fordi stillingsstørrelsen
tilsvarte 75 %. Saken ble etter dette oversendt Tvisteløsningsnemda ettersom hun ikke godtok avslaget og hun fikk medhold i nemnda. Oslo kommune foretok seg imidlertid ingenting og hun tok derfor ut stevning den 8. mai 2013. Etter stevning var tatt ut fikk hun tilbud om 100 % fast stilling og takket ja til den. Denne saken dreier seg derfor om hennes erstatningskrav. Høyesterett behandlet også rettsvirkningene av nemdsvedtaket, men det vil ikke bli omtalt her.

Rettens bemerkninger

For Høyesterett var spørsmålet om lagmannsretten har tolket arbeidsmiljøloven § 14-3 riktig, når den har lagt til grunn at bestemmelsen ikke er til hinder for utøvelse av fortrinnsrett til bare en del av den utlyste stillingen. Med andre ord var spørsmålet om bestemmelsen er til hinder for utøvelse av fortrinnsretten, selv når grunnen til at den deltidsansatte ikke kan tre inn i hele stillingen, er at eksisterende og utlyst stilling til sammen utgjør mer enn en heltidsstilling. Høyesterett konkluderte med at arbeidsmiljøloven § 14-3 ikke åpner for at spesialsykepleieren kunne gjøre krav på å få tre inn i en del av en utlyst stilling. Retten begrunnet dette blant annet med at det ville være en vesentlig ulempe for arbeidsgiveren. Høyesterett så dermed bort fra Tvistenemndas praksis og uttalte at denne praksisen ikke kunne være avgjørende. Dette selv om nemnda hadde opprettholdt en slik praksis i om lag ti år.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater