Dom: Heving av fratredelsesavtale for daglig leder

Saken gjaldt krav om etterlønn fra en tidligere daglig leder i henhold til inngått fratredelsesavtale. Arbeidsgiver hevdet fratredelsesavtalen, og således kravet, ugyldig med grunnlag i vesentlig mislighold og avtaleloven § 36. Arbeidsgiver hevdet også motkrav i det de mente å ha et økonomisk tap etter aksjeloven § 17-1. Lagmannsrettens flertall kom til at fratredelsesavtalen ikke kunne hevdes ugyldig og at det ikke forelå noe grunnlag for motkrav i saken, ettersom selskapet ikke hadde lidd noe økonomisk tap.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Lagmannsretten avsa dom i saken den 11. mai 2016 mellom den tidligere daglige lederen og selskapet (LA-2015-157041). Retten var delt i et flertall og et mindretall. Mindretallets standpunkt førte imidlertid ikke til et annet resultat enn flertallets.

Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Sakens bakgrunn

Den tidligere daglige lederen er utdannet siviløkonom og ble i 1999 ansatt i selskapet som økonomisjef. I 2003 gikk selskapet konkurs og deler av bedriften ble da videreført med fem av de ansatte. Det var på dette tidspunktet den tidligere daglige leder tiltrådte i denne stillingen.

Tvisten mellom partene har sin bakgrunn i to avtaler som den daglige lederen på vegne av selskapet inngikk med et annet selskap i 2013 og 2014. Arbeidsgiver anså seg ubundet av fratredelsesavtalen som ble inngått med den daglige lederen i juni 2014 på bakgrunn av at han ikke hadde sørget for styrebehandling før signering av de to avtalene. Lønnsutbetalingen etter fratredelsesavtalen stoppet da opp, og det ble varslet rettslige skritt fra den tidligere daglige lederen om fastholdelse av lønnsutbetalingene. Sak ble så reist ved stevning den 21. oktober 2014 ved Tønsberg tingrett.

Arbeidsgiver på sin side hevdet etter at stevning var inngitt å ha krav på erstatning for et angivelig økonomisk tap de to avtalene fra 2013 og 2014 hadde påført selskapet. Arbeidsgiver begrunnet erstatningskravet med at den tidligere daglige leder hadde opptrådt uaktsomt.

Rettens bemerkninger

For lagmannsretten var spørsmålet om arbeidsgiveren kunne anse seg ubundet av fratredelsesavtalen som var inngått med den tidligere daglige lederen. Retten kom til at det må foreligge et vesentlig mislighold for å kunne heve en slik avtale. Kontraktsbruddet må imidlertid knytte seg til brudd på vilkårene i avtalen partene ønsker å heve, og ikke til forhold fra før avtalen ble inngått. I denne saken omhandlet det påståtte kontraktsbruddet mislighold fra den daglige lederen i forbindelse med at han inngikk to avtaler i 2013 og 2014 på vegne av selskapet. Fratredelsesavtalen ble derfor ansett som gyldig og lønnskravet ble tilkjent den tidligere daglige lederen.

Motkravet selskapet reiste vedrørende erstatning for deres økonomiske tap ble også avvist. Retten fant ikke at selskapet hadde lidd noe økonomisk tap eller at avtalene som ble inngått var utenfor den tidligere daglige leders ansvarsområde.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater