Oppsigelse grunnet mangelfull vandel

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
16/08/2017

Øvre Romerike hadde i april 2011 til vurdering om en vekter kunne sies opp på grunnlag av mangelfull vandel.

Lov om vaktvirksomhet § 7 slår fast at vekter skal ha tilfredsstillende vandel, men hva som menes med "tilfredsstillende vandel" har ikke blitt definert nærmere i lovens forarbeider eller i etterfølgende rettspraksis.

Det aktuelle vaktselskapet, G4S, har ansettelsesvilkår som er strengere enn det vaktvirksomhetsloven gir anvisning på, idet selskapet krever plettfri vandel:

"Det skal ved ansettelse foreligge uttømmende politiattest. Ansettelsen er ikke gyldig før den er godkjent etter bedriftens regler, jf Lov om vaktselskaper. Dersom arbeidstaker blir siktet, tiltalt eller dømt for et straffbart forhold, plikter arbeidstager å meddele dette skriftlig til arbeidsgiver."

Dette er også særlig uttrykt i utfyllingsdelen av arbeidsavtalen:

"Ansettelse i G4S forutsetter plettfri vandel. Dersom arbeidstager blir siktet eller dømt for et straffbart forhold, plikter arbeidstakeren uoppfordret til å meddele dette til arbeidsgiver skriftlig. Arbeidstaker er innforstått med at slike forhold kan medføre oppsigelse/ avskjed. Dette gjelder også dersom det i den uttømmende politiattesten fremkommer forhold som ikke er forenlig med ansettelse i G4S Aviation Security AS."

Da vekteren ble ansatt hadde han plettfri vandel, men etter ansettelsen hadde vedtatt et forelegg med bakgrunn i at han på fritiden hadde smuglet et ikke ubetydelig kvantum alkohol inn i landet.

Retten fant etter en konkret vurdering at en person som skal foreta adgangskontroller, gjennomlysningkontroller mv. ved en flyplass, må ha nødvendig tillit hos det publikum som skal betjenes. Med bakgrunn i det aktuelle straffbare forhold, fant retten at den aktuelle vekteren ikke hadde slik tillit. Oppsigelsen ble således ansett saklig.

I skjerpede retning i vurderingen av oppsigelsens gyldighet ble det pekt på at vekteren ikke hadde varslet sin arbeidsgiver om det aktuelle forelegget. Dersom han hadde gjort det, holdt retten det åpent om vurderingen av oppsigelsesspørsmålet kunne falt ut i favør av vekteren.

Dommen ble ikke prosedert av våre advokater, men presenteres som illustrasjon og oppdatering på rettsutviklingen i arbeidsrettssaker.

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til oppsigelse av daglig leder kan være komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater