Oppsigelse av fotballspillere

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
16/08/2017

Dom vedrørende oppsigelse (HR-2012-262-A, Rt-2012-168)

Saken gjaldt gyldigheten av oppsigelse av profesjonelle fotballspillere på midlertidige kontrakter.

Notodden Fotballklubb gikk til oppsigelse av to av klubbens profesjonelle fotballspillere. Oppsigelsen var begrunnet i klubbens dårlige økonomi. Den vesentligste årsaksfaktoren var at klubbens hovedsponsor hadde redusert sponsorstøtten betydelig fra og med 2010-sesongen sammenlignet med de foregående år. I tillegg hadde klubben rykket ned til andre divisjon i Adeccoligaen.

De to spillerne var ansatt på midlertidige kontrakter som bygde på Norges Fotballforbunds standartavtale for profesjonelle fotballspillere. Etter denne standardavtalen var utgangspunktet at kontraktene var uoppsigelige i kontraktstiden, men med de unntak som fulgte av kontraktenes vedlegg. I henhold til vedlegget, som igjen viste til det til enhver tid gjeldende overgangsreglement, kunne klubben gå til oppsigelse hvis dens økonomi sviktet vesentlig ”i forhold til realistisk oppsatt budsjett”. I oppsigelsesbestemmelsen i overgangsreglementet het det at klubben kunne si opp spillerne dersom det forelå saklig grunn i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Selv om Høyesterett delte seg i et mindretall og et flertall hva gjaldt begrunnelsen, kom en samlet Høyesterett frem til at oppsigelsene av de to spillerne var uberettiggede. I sin begrunnelse bygde flertallet på at bestemmelsen i overgangsreglementet ikke kunne forstås etter sin ordlyd, og at oppsigelser som begrunnet seg i klubbens økonomiske forhold, var begrenset til bestemmelsen i vedlegget. Denne bestemmelsen måtte forstås slik at spillerne kunne sies opp ved svikt i klubbens økonomi, men at dette forutsatte at klubben hadde realistiske budsjetter.

At fotballklubben hadde rykket ned til en lavere divisjon ga i seg selv ikke tilstrekkelig grunnlag for oppsigelse, slik at hovedspørsmålet var om svikten i klubbens sponsorinntekter ga gyldig oppsigelsesgrunn. Til dette svarte Høyesterett avkreftende idet klubben var klar over ved inngåelsen av arbeidskontraktene at sponsorinntektene kunne bli redusert. Sponsoravtalene som klubben hadde gjaldt bare for ett år av gangen og klubben kunne dermed ikke ha en realistisk forventing om tilsvarende sponsorbidrag neste år. Dermed måtte fotballklubben selv bære den økonomiske belastningen tapet av sponsorbidrag medførte.

For øvrig forkastet Høyesterett også anken over lagmannsrettens erstatningsutmåling, hvilket betød at de to fotballspillerne ble tilkjent henholdsvis kr 261 000 og kr 665 000 i erstatning for urettmessig oppsigelse.

Dommen ble ikke prosedert av våre advokater, men presenteres som illustrasjon og oppdatering på rettsutviklingen i arbeidsrettssaker.

Alle arbeidsrettslige problemstillinger og tvister mellom to eller flere parter må håndteres individuelt og på riktig måte. Vurderinger knyttet til oppsigelse av daglig leder kan være komplekse og det vil regelmessig være en fordel å la seg bistå av advokat med omfattende arbeidsrettslig erfaring.

Vi er spesialister innen arbeidsrett og gir bistand over hele landet. Ta kontakt i dag.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater