Dom: Oppsigelse av lærer på grunn av egne forsømmelser

Saken gjaldt oppsigelse av en lærer som arbeidet i barneskolen. Oppsigelsen var begrunnet i uakseptabel opptreden overfor elever samt samarbeidsproblemer med elever, kollegaer og rektor. Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var saklig begrunnet og således gyldig.


Lagmannsretten avsa 6. januar 2017 dom i saken mellom læreren og kommunen (LF-2016-105138).


Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Sakens bakgrunn

Arbeidstakeren ble i august 2008 fast ansatt som lærer ved en barneskole. Fra skoleåret 2008/2009 var hun kontaktlærer for halvparten av et årskull ved skolen, og hun fulgte dette årskullet frem til skoleåret 2011/2012. I løpet av denne tiden samarbeidet hun med tre andre kontaktlærere for den andre klassen på trinnet. Fra og med skoleåret 2012/2013 besluttet rektor ved skolen at hun ikke lenger skulle ha ansvar som kontaktlærer, og hun gikk da over til å bli timelærer.

Allerede ved starten av arbeidsforholdet oppsto det samarbeidsproblemer med kollegaer. Skolen mottok også flere klager fra elever og elevers foresatte. Klagene gikk ofte ute på det samme og omhandlet upassende og skremmende språkbruk samt ubalansert opptreden pga. sinne. Det ble avholdt en rekke møter mellom rektor og læreren, og i mars 2012 mottok hun en muntlig advarsel. Videre mottok hun en skriftlig advarsel i april 2012 for upassende oppførsel overfor elever på skolen.

Læreren var mye sykemeldt og i desember 2014 hadde hun nådd maksdato for sykepenger. Hun informerte da skolen om at hun var friskmeldt og klar for å komme tilbake. Kommunen avslo hennes ønske og henviste til at de i flere år hadde forsøkt å veilede og tilrettelegge for henne. De hadde heller ikke noe annet arbeid å tilby henne, og i mai 2015 ble hun meddelt oppsigelse.

Læreren reiste da søksmål mot kommunen for Inntrøndelag tingrett i mars 2015. Hun hevdet at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet og krevde erstatning. Læreren fikk medhold i tingretten, men kommunen anket til lagmannsretten.

Rettens bemerkninger

De rettslige spørsmålene for lagmannsretten var hvorvidt oppsigelsen var saklig begrunnet og om arbeidsgiver hadde oppfylt sin forpliktelse til å forsøke omplassering av læreren.

Lagmannsretten foretok en helhetsvurdering av lærerens ansettelsesforhold, basert på vitner, referater fra møter og andre dokumenter. Retten kom da til at læreren ikke hadde oppfylt sine plikter etter arbeidsavtalen. Den opptredenen hun hadde hatt overfor elevene var etter rettens mening svært kritikkverdig. Videre bemerket retten at det var tale om elever i barneskolen som særlig vil ha behov for trygghet på skolen og i undervisningen. Lærerens ubeherskede opptreden var det derfor lite rom for. Retten pekte også på at det ikke var tale om en enkeltstående handling men gjentatte forgåelser.

Videre mente retten at læreren hadde fått den oppfølgning og veiledning som hun kunne forvente, og at hun selv hadde vært lite mottakelig for innspill. Lagmannsretten kom dermed til at oppsigelsen av læreren var saklig begrunnet og således gyldig.

I lagmannsretten ble også spørsmålet om omplassering tatt opp. Læreren mente at kommunen ikke hadde gjort det de kunne for å omplassere henne til en annen stilling. På dette spørsmålet delte retten seg i et mindretall og et flertall. Flertallet mente at kommunen hadde gjort det som kunne kreves og at det ikke kan oppstilles noen generell omplasseringsplikt ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater