Dom: Oppsigelse av t-banefører på grunn av arbeidstakers forhold

Saken gjaldt oppsigelse av en t-banefører som arbeidet hos Sporveien T-banen AS. Oppsigelsen var begrunnet i gjentatte tilfeller av ordrenekt, brudd på lydighetsplikten og illojal oppførsel. Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var saklig begrunnet i arbeidstakers opptreden.


Lagmannsretten avsa 16. februar 2017 dom i saken mellom t-baneføreren og Sporveien T-banen AS (LB-2016-78074).

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Sakens bakgrunn

Arbeidstakeren ble først ansatt som helgedagsbetjening hos AS Oslo Sporveier (nå Sporveien T-banen AS) den 26. oktober 1987. Arbeidstakeren var på tidspunktet under utdannelse til ingeniør. Han hadde en 29,4 % stilling men arbeidet mye ekstra. I perioden 2000 til 2010 fungerte arbeidstakeren som et av flere verneombud i bedriften.

Fra 2008 begynte arbeidstakeren særlig å ta opp ulike spørsmål knyttet til sikkerheten ved sporveisdriften. Dette eskalerte imidlertid til å bli udokumenterte beskyldninger mot ledelsen og andre kollegaer. T-baneføreren nektet også å etterkomme pålegg fra arbeidsgiveren så som å møte opp til innkalte møter. Arbeidstakeren fikk i alt tre tjenestepåtaler; først i desember 2011, så i februar 2012 og til sist i juli 2014. Etter mottatte tjenestepåtaler endret imidlertid ikke arbeidstakeren handlemønster og innrettet seg ikke etter påtalene. Han ble derfor i mars 2015 sagt opp fra sin stilling. Oppsigelsen var da begrunnet i arbeidstakerens forhold.

T-baneføreren tok etter dette ut stevning mot arbeidsgiveren ved Oslo tingrett. Han nedla påstand om at oppsigelsen skulle kjennes ugyldig samt at han krevde erstatning. Oslo tingrett avsa dom den 1. mars 2016 hvor Sporveien T-banen AS ble frikjent. Arbeidstakeren anket da dommen til Borgarting lagmannsrett.

Rettens bemerkninger

Det rettslige spørsmålet for lagmannsretten var hvorvidt oppsigelsen var saklig begrunnet i arbeidstakerens forhold. Det vil si om de hendelser som arbeidsgiver påberopte som oppsigelsesgrunn oppfylte saklighetskravet etter arbeidsmiljøloven § 15-7.

Lagmannsretten foretok en helhetsvurdering av t-baneførerens ansettelsesforhold, basert på vitner, referater fra møter og andre dokumenter. Retten kom til at oppsigelsen var saklig begrunnet pga. t-baneførerens gjentatte tilfeller av rettstridig ordrenekt. Arbeidstakerens uteblivelse fra møter samt at han gjentatte ganger hadde nektet å følge pålegg fra arbeidsgiver, var i følge lagmannsretten et brudd på lydighetsplikten.

Selv om noen av episodene arbeidsgiver henviste til var noen år gamle, mente retten at de likevel var relevante slik at de ble tillagt vekt. Arbeidstakeren hadde mer eller mindre siden 2008 vært kritisk til alt og alle på arbeidsplassen, og denne handlemåten måtte da undergis en total helhetsvurdering.

Sporveien T-banen AS fikk dermed medhold i sin påstand og oppsigelsen ble opprettholdt som gyldig. Arbeidstakeren på sin side tapte saken fullstendig.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater