Dom: Oppsigelse i arbeidsforhold på grunn av virksomhetens forhold

Saken gjaldt oppsigelse av en "Vice President Sales and Marketing" i et norsk selskap. Oppsigelsen var begrunnet i virksomhetens forhold ettersom det var behov for å omorganisere og kutte lønnskostnader. Oppsigelsen ble kjent gyldig og påstanden om at det var inngått avtale om bonus ble avvist.


Lagmannsretten avsa 22. desember 2016 dom i saken mellom arbeidstakeren og SF Norge AS (LB-2016-14751). Dommen er enstemmig.


Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Sakens bakgrunn

Arbeidstakeren ble i juni 2014 ansatt i en nyopprettet stilling som Vice President Sales and Marketing i SF Norge AS. SF Norge AS er et datterselskap av AB Svensk Filmindustri, som har hovedkontoret i Stockholm. Selskapet driver blant annet med salg av kjøpe- og leiefilmer til filmforhandlere og med distribusjon av film til norske kinoer og investeringer i filmprosjekter. Arbeidstakeren ble i desember 2014 varslet om at han ville bli sagt opp på grunn av virksomhetens forhold. Drøftelsesmøte ble gjennomført og oppsigelse fant sted i prøvetiden den 27. januar 2015.

Arbeidstakeren reiste da søksmål for Oslo tingrett mot SF Norge AS i mars 2015. Han hevdet at oppsigelsen ikke var saklig begrunnet og krevde erstatning. Videre krevde han utbetaling av opptjent bonus. Oslo tingrett avsa dom i oktober 2015 hvor selskapet ble frifunnet for kravet om bonusutbetaling men hvor arbeidstakeren ble tilkjent erstatning for usaklig oppsigelse.

SF Norge AS anket dommen til Borgarting lagmannsrett med påstand om frifinnelse og tilkjennelse av sakskostnader. Arbeidstakeren innga en avledet anke over tingrettens avgjørelse av bonuskravet samt omkostningsavgjørelsen.

Rettens bemerkninger

De rettslige spørsmålene for lagmannsretten var hvorvidt oppsigelsen var saklig begrunnet, hvorvidt arbeidsgiver hadde oppfylt sin forpliktelse ved å tilby arbeidstakeren annet passende arbeid og om arbeidstakeren hadde krav på bonusutbetaling.

Lagmannsretten kom til at det var innenfor selskapets styringsrett å bestemme at effektivisering og utgiftsreduksjon i form av lavere lønnskostnader var nødvendig. Oppsigelsen var således saklig begrunnet i henhold til arbeidsmiljøloven. Retten sa videre at det ikke forelå noe grunnlag for domstolen til å overprøve disse vurderingene og beslutningene.

Videre kom retten til at arbeidsgiver hadde oppfylt sin forpliktelse til å tilby annet passende arbeid. SF Norge AS hadde tilbudt arbeidstakeren stilling som "sales manager", altså salgsleder i Norge, mens den sentraliserte koordinerende nasjonale lederstillingen han hadde hatt, ble inndratt. Arbeidstakeren avslo tilbudet

Arbeidstakeren hadde også anført at selve ansettelsen av han i juni 2014 var uaktsom og erstatningsbetingende. Dette kom lagmannsretten til at ikke kunne føre frem. Det var sviktende marked etter at arbeidsavtalen ble inngått som førte til innsparingene og omstruktureringen. Selskapet kunne derfor ikke bebreides for selve ansettelsen.

Retten fant heller ikke at det forelå noe grunnlag for krav om bonus. SF Norge AS ble dermed frifunnet for alle poster.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater