Dom: Overtid og reisetid

Høyesterett avsa 6. juni 2018 dom i saken mellom arbeidstakeren og Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet (HR-2018-1036-A).


Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
30/07/2019

Saken gjaldt hvorvidt en polititjenestemanns forflytning/reise til og fra væpnede oppdrag utenfor normal arbeidstid, skulle godtgjøres som arbeidstid eller bare som reisetid. Høyesterett kom enstemmig til at dette var å anse som arbeidstid.

Dette var i tråd med den rådgivende uttalelsen fra EFTA-domstolen vedrørende forståelsen av arbeidstidsbegrepet i direktivet artikkel 2.

Sakens bakgrunn

Fra 2004 og frem til 2014 var polititjenestemannen tilknyttet Sogn og Fjordane politidistrikts utrykningsenhet kalt UEH. UEH-lagene forestår blant annet eskorteoppdrag for statsråder som besøker distriktet samt væpnede oppdrag. Saken knytter seg til tre UEH-oppdrag høsten 2013. Oppdragene medførte en del reisetid da polititjenestemannen måtte reise til de ulike oppdragene enten fra sin bopel eller fra tjenestestedet. Polititjenestemannen fikk ikke godtgjort reisetiden til og fra oppdragene som arbeidstid og fikk da heller ikke godtgjort overtidstillegg.

Den 31. mars 2014 reiste han derfor søksmål ved stevning mot Staten v/ Justis- og beredskapsdepartementet, med krav om at de aktuelle tidsperiodene skulle anses som arbeidstid og godtgjøres med overtidstillegg.

Rettens bemerkninger

For Høyesterett var første spørsmål hvorvidt polititjenestemannen hadde rettslig interesse i å få fastslått at reisetiden var arbeidstid i henhold til vernebestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 10. Høyesterett kom enstemmig til at polititjenestemannen hadde rettslig interesse i å få fastsettelsesdom for kravet.

Neste spørsmål for Høyesterett var da om reisene til og fra oppdragene var "arbeidstid" etter arbeidsmiljøloven § 10-1. Det vil si om arbeidstaker sto til disposisjon for arbeidsgiver i denne tiden. Høyesterett kom til at polititjenestemannen var pålagt å utføre arbeidsoppgaver i henhold til arbeidsavtalen, og måtte derfor anses for å stå til arbeidsgiverens disposisjon. Den omtvistede reisetiden måtte dermed anses som arbeidstid.

Det siste spørsmålet som retten måtte ta stilling til var hvorvidt tidsperiodene skulle godtgjøres som overtid eller reisetid. Flertallet kom til at to av reisene skulle godgjøres som reisetid etter gjeldende tariffavtale. Hva gjelder den siste reisen, kom flertallet til at polititjenestemannen skulle motta overtidsgodtgjørelse etter ATB- avtalen.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater