Dom: Spørsmålet om lovligheten av oppsigelse i prøvetid og krav om erstatning

Saken gjaldt spørsmålet om oppsigelsen av en arbeidstaker, en parkeringsbetjent, i prøvetid var gyldig.
Arbeidstakeren hadde parkert på oppdragsgivers eiendom uten å betale avgift. Istedenfor å betale avgift hadde hun benyttet seg av en testkontrollavgift for å unngå å bli ilagt kontrollavgift. Arbeidstaker hevdet at grunnlaget for oppsigelsen var at hun var gravid. Lagmannsretten kom til at oppsigelsen var lovlig og at det derfor ikke var grunnlag for erstatning.
Lagmannsretten avsa 1. februar 2016 dom i saken mellom arbeidstakeren og Europark AS (LB-2015-108437). Retten var delt i et flertall og et mindretall, hvor flertallet kom til at oppsigelsen var lovlig.
Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Sakens bakgrunn

Om kvelden den 3. juni 2014 ble arbeidstaker hentet etter arbeidstid av sin kjæreste. De brukte bilen til hennes bror og parkerte på et parkeringsanlegg på Vulkan. Det var Europark som hadde oppgaven med å kontrollere anlegget. Arbeidstakeren følte seg dårlig ettersom hun var gravid og var svært sliten på grunn av dette. Da de parkerte betalte de ikke parkeringsavgift, men plasserte isteden en testkontrollavgift i frontruten. Morgenen etter var en av hennes kollegaer på jobb og bilen som hun og kjæresten hadde parkert ble kontrollert og ilagt kontrollavgift. På ettermiddagen samme dag var hun selv på jobb ved parkeringsanlegget på Vulkan. Hun tok da med seg den ilagte kontrollavgiften men lot testlappen ligge igjen. Hun henvendte seg så til sin skiftleder og ba om at kontrollavgiften ble makulert. Dette fikk hun avslag på. Senere på kvelden samme dag ble anlegget igjen kontrollert og bilen ble igjen ilagt kontrollavgift ettersom det kun var testlappen som lå i bilens frontrute. Også denne gangen henvendte arbeidstaker seg til sin skiftleder med forespørsel om at avgiften ble slettet. Men også denne gangen fikk hun beskjed om at det ikke var mulig. Etter dette ble arbeidstakeren innkalt til et møte for å avklare saken. Hun ble deretter kalt inn til drøftelsesmøte og meddelt oppsigelse noen dager senere.

Arbeidstakeren reiste så søksmål om lovligheten av oppsigelsen og krav om erstatning. I tingretten ble oppsigelsen kjent ugyldig og hun ble tildelt erstatning. Europark anket så saken til lagmannsretten.

Rettens bemerkninger

For lagmannsretten var spørsmålet om handlingen utgjorde et pliktbrudd overfor Europark som igjen danner grunnlag for oppsigelse, jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 og 15-6.

Lagmannsretten kom til at arbeidstakers pliktbrudd var så alvorlig at oppsigelsen var lovlig. Hun hadde utsatt arbeidsgiver og arbeidsgivers kunder for risiko for et økonomisk tap. Handlingen var også et tillitsbrudd overfor arbeidsgiver. Arbeidstakers anførsel om at oppsigelsen skyltes graviditeten førte heller ikke frem. Etter rettens syn hadde Europark sannsynliggjort at oppsigelsen hadde sin grunn i andre forhold enn graviditeten. Europark ble etter dette frifunnet.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater