Dom: Tvist om lønnstrekk fra arbeidsgiver

Saken gjaldt lovligheten av trekk i lønn fra arbeidsgiver og hvorvidt trekket var i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-15. Arbeidstaker ble oppsagt som følge av driftsinnskrenkninger og arbeidsgiver trakk han da i lønn for minustimer han hadde ved arbeidsforholdets opphør. Lønnstrekket ble kjent ulovlig og arbeidsgiver ble pålagt å tilbakebetale det ulovlige trekket.


Lagmannsretten avsa den 16. januar 2017 dom i saken mellom arbeidstakeren og Kaefer Energy AS. Dommen er enstemmig.


Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Sakens bakgrunn

Arbeidstakeren ble ansatt i Kaefer Energy AS i september 2008 som "hjelpearbeider på innredning". I januar 2012 mottok han en oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkning i virksomheten. Arbeidstakeren bestred først oppsigelsen men partene kom etter hvert til enighet og han hadde sin siste arbeidsdag hos bedriften den 26. juni 2012. Ved hans siste lønnsutbetaling hadde Kaefer Energy AS trukket kr. 34 665 for minustimer i 2011. Begrunnelsen for trekket var at arbeidstakeren hadde rotasjonsordning som ikke oppfylte timeantallet ut i fra stillingen. Det vil si at arbeidstakeren hadde arbeidet færre timer enn det han hadde fått betalt for.

Arbeidstakeren tok da ut stevning mot Kaefer Energy AS og hevdet at trekket ikke var lovlig i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-15. Stavanger tingrett frifant arbeidsgiver i mars 2016, men arbeidstakeren anket saken til lagmannsretten.

Rettens bemerkninger

Det rettslige spørsmålet var om trekket arbeidsgiver hadde foretatt i arbeidstakerens lønn var i strid med arbeidsmiljøloven § 14-15 og således ulovlig.

Lagmannsretten kunne ikke se at det var inngått noen muntlig avtale mellom partene der arbeidstakeren samtykket til lønnstrekket. Det forhold at arbeidstakeren kjente til arbeidsgiverens avregningssystem ved årsslutt, mente retten heller ikke etablerte noen rett til å foreta trekk i lønnen. Lønnstrekket kunne heller ikke anses for å være til gunst for arbeidstakeren. Arbeidsgiveren hadde dermed ikke noe rettslig grunnlag for å legitimere lønnstrekket. Lagmannsretten kom således til at lønnstrekket var i strid med arbeidsmiljøloven § 14-15, og at det måtte kjennes ulovlig.

Hvorvidt arbeidsgiveren materielt sett hadde et krav mot arbeidstakeren på grunn av opparbeidet minustid, tok ikke retten stilling til.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater