Dom: Virksomhetsoverdragelse, Rt. 2015 s. 718

Saken gjaldt spørsmål om virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1. Det konkrete spørsmålet for domstolen var om Oslo kommunes overtakelse av booppfølgingstjenestene ved bygården Schandorffsgate 4, var en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven§ 16-1.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Høyesterett avsa 17. juni 2015 dom i saken. Partene var Oslo kommune på den ene siden og fem tidligere arbeidstakere ved Stiftelsen Kirkens Bymisjon (Kirkens Bymisjon) på den andre.

Saken ble ikke prosedert av advokater hos Codex, men omtales for å illustrere rettsutviklingen.

Sakens bakgrunn

Kirkens Bymisjon hadde levert booppfølgingstjenester til Oslo kommune for en bygård med leiligheter for personer med krav på botilbud etter sosialtjenesteloven § 4-5. Målgruppen var vanskeligstilte personer med dobbeltdiagnoseproblematikk knyttet til omfattende rusmisbruk og alvorlige lidelser.

I juni 2012 bestemte bydelsutvalget at bydelen St. Hanshaugen skulle drifte boligtilbudet, etter utløpet av avtalen med Kirkens Bymisjon. Driften ble overtatt av kommunen 1. mai 2013 og Kirkens Bymisjon gikk deretter til oppsigelse av de ansatte som hadde jobbet i bygården Schandorffsgate 4. Fem av disse fremmet krav mot kommunen og anførte at deres rettigheter og plikter i henhold til arbeidsavtalene med stiftelsen hadde blitt overført til Oslo kommune etter reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven § 16-1. De ansatte mente også at de hadde krav på erstatning.

Rettens bemerkninger

Høyesterett foretok en vurdering av hvorvidt den virksomhet som ble drevet i Schandorffsgate 4 utgjorde en selvstendig økonomisk enhet, om det forelå en overdragelse av en virksomhet og om den enheten som var overdratt hadde bevart sin identitet. Retten besvarte bekreftende på de tre spørsmålene og kom således til at det hadde skjedd en virksomhetsoverdragelse etter arbeidsmiljøloven § 16-1.

I tilknytning til identitetsspørsmålet bemerket retten at arbeidskraften hos Kirkens Bymisjon var et sentralt element i virksomheten, men at dette ikke var den eneste vesentlige innsatsfaktoren. Kommunens videreføring av booppfølgingstjenestene, i de samme lokalene med to sentrale medarbeidere fra Kirkens Bymisjon, ble også vektlagt.

Fordi det hadde skjedd en virksomhetsoverdragelse var de tidligere ansattes rettigheter og plikter som fulgte av arbeidsavtalene med Kirkens Bymisjon overført til Oslo kommune. De fem ansatte ble tilkjent erstatning for økonomisk tap og oppreisningserstatning.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater