Arbeidstakers illojalitet?

Arbeidstakers plikt til lojal opptreden overfor sin arbeidsgiver gjelder først og fremst i selve arbeidsforholdet, men plikten har flere sider. Arbeidsavtalen eller forholdet til bedriftens konkurrenter kan eksempelvis legge begrensninger på hva arbeidstaker kan gjøre på sin fritid.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
31/07/2015

I et hvert kontraktsforhold er det en gjensidig lojalitetsplikt, så også i arbeidsforhold. Lojalitetsplikten kan være ulovfestet, men ofte er den presisert i arbeidsavtalen.

Arbeidsavtalen kan være til hinder for at arbeidstaker påtar seg bierverv. Men som regel er det kun unntaksvis at arbeidsavtalen er til hinder for arbeidstakeren kan påta seg bijobber eller ha hobbyer på fritiden. Men selv om ikke arbeidsavtalen er til hinder, kan det på ulovfestet grunnlag tenkes at arbeidstakers lojalitetsplikt krenkes. En slik ev. krenkelse viser seg gjerne først hvis bijobben/hobbyen blir så omfattende at den hindrer arbeidstakeren i å utføre sin primære jobb fullt ut.

Arbeidsavtalen kan også begrense arbeidstakerens rett til å høste gevinst fra sin oppfinnelse. Selv om hovedregelen i norsk rett er at oppfinner har rettigheter til egen oppfinnelse, kan arbeidsavtalen avgrense rettighetene; endog utpeke arbeidsgiver som rette eier. Dette gjelder særlig i de tilfeller hvor arbeidsgiver har nedlagt tid og investeringer som har vært nødvendige for at arbeidstaker skal hatt tid og anledning til å utvikle en oppfinnelse eller et produkt.

Arbeidstakers anledning til å formidle bedriftshemmeligheter og materiale som arbeidstaker har fått kjennskap til gjennom sin stilling, kan også begrenses gjennom arbeidsavtalen. Det kan være av stor viktighet for en bedrift at slik informasjon ikke kommer på avveie. Misbruk eller deling av slik informasjon kan skade bedriften, og følgelig vil slike handlinger fra arbeidstakers side kunne oppfattes som illjoale.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater