Når utgjør bierverv og fritidsaktiviteter brudd på lojalitetsplikten?

Et par hender lager skisser med linjal. Foto

Er bierverv illojalt? Den alminnelige lojalitetsplikten innebærer at arbeidstaker plikter å ta hensyn til og ivareta arbeidsgivers interesser. Denne plikten kan medføre at arbeidstakers handlefrihet begrenses, også på fritiden. Spørsmålet er når bierverv og fritidsaktiviteter utgjør brudd på lojalitetsplikten.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
17/11/2023

Lojalitetspliktens innhold kan reguleres gjennom arbeidsavtalen

I visse tilfelle kan arbeidsgiver ha behov for å beskytte sin virksomhet mot at arbeidstaker tilbyr sine tjenester til en konkurrerende virksomhet på sin fritid. I slike tilfeller er det ikke uvanlig at arbeidsgiver inntar en klausul om dette i arbeidsavtalen. Alternativt, og kanskje mer praktisk, er at det inntas en bestemmelse om at arbeidstaker må ha skriftlig samtykke for å kunne ta bierverv.

I de tilfeller hvor det fremgår av arbeidsavtalen at arbeidstaker må ha samtykke fra arbeidsgiver for å drive bierverv, vil unnlatelse av innhenting av samtykke anses som brudd på arbeidsavtalen.

Er bierverv illojalt?

Arbeidsavtalen er som regel ikke til hinder for at arbeidstaker tar en bijobb eller har sysler i fritiden, ved mindre dette er særskilt regulert. Men dersom omfanget av biervervet blir så omfattende at den ansatte ikke er våken og opplagt til å gjennomføre arbeidet i hovedstillingen på en tilfredsstillende måte, vil det kunne anses som illojal opptreden.

Dersom den ansatte ikke reduserer arbeidet i biervervet, eller fullt og helt oppgir den, kan det bli aktuelt å avslutte arbeidstakerens arbeidsforhold.

Det anses klart at en arbeidstaker ikke kan utføre bierverv som ikke er forenelig med de tillitskrav som ligger til stillingen. Dette er lagt til grunn av Høyesterett i en avgjørelse fra 1961. Høyesterett la til grunn at en ligningsfunksjonærer i en kommune ikke hadde rett til å påta seg arbeid eller oppdrag av regnskapsmessig art hos oppdragsgivere i kommunen. Høyesterett anså dette fritidsarbeidet som arbeid som ikke kunne la seg forene med arbeidet som ligningsfunksjonær for kommunen.

Bierverv kan heller ikke utføres i selve arbeidstiden for hovedarbeidsgiver. Det ble lagt til grunn av Høyesterett i dom fra 1983.

Det kan også anses som illojalt om arbeidstaker aktivt planlegger å starte opp en konkurrerende virksomhet under ansettelsen som kan påføre arbeidsgiveren skade. Herunder vil det også kunne anses som illojalt å forsøke å overtale kunder eller andre ansatte å bli med over i arbeidstakerens nye virksomhet.

Dersom arbeidstakeren begår en straffbar handling på jobb, vil det naturligvis kunne medføre brudd på lojalitetsplikten. For eksempel i håndverksyrker kan det for være fristende for noen å drive "svart" arbeid. Gjøres dette arbeidet i arbeidsgivers lokaler etter stengetid vil det ikke bare være i konkurranse med arbeidsgivers virksomhet, men også stille arbeidsgiver i et dårlig lys hos myndighetene mht. skattetrekk, merverdiavgift m.m. Det vil naturligvis kunne anses som illojalt.

Fritidsaktiviteter

Fritidsaktiviteter er noe annet enn bierverv da slike aktiviteter som utgangspunkt ikke er inntektsbringende. Men også fritidsaktiviteter vil i noen sammenhenger komme i konflikt med lojalitetsplikten som følger av arbeidsforholdet.

Fritidsaktiviteter omfatter alt en arbeidstaker benytter fritiden til. De kan således bestå i personlige gjøremål, som eksempelvis husbygging, festing eller sportslige aktiviteter.

Dersom utførelsen av disse fritidsaktivitetene medfører at arbeidstakeren møter sliten og uopplagt på jobb uten å være i stand til å utføre arbeidsoppgavene på en tilstrekkelig måte, vil lojalitetsplikten kunne anses for å være brutt. Bakgrunnen for dette er, som ved bierverv, at arbeidstaker er forpliktet til å yte sin fulle arbeidskraft mot å motta lønn fra arbeidsgiver. Dersom arbeidstakeren utfører sine ytelser på en mangelfull måte fordi han/hun er sliten/ukonsentrert, kan dette anses som illojalt. Således er i prinsipp arbeidstakers fritid begrenset av lojalitetsplikten til arbeidsgiver.

I vurderingen av arbeidstaker har opptrådt illojalt, bør arbeidsgiver legge vekt på flere forhold. Herunder om hvorvidt det dreier seg om kortvarige eller langvarige brudd på lojalitetsplikten. Selve formålet med fritidsaktiviteten vil også ha betydning. En allmenn, sunn fritidsaktivitet vil lettere aksepteres enn en mer usunn aktivitet som for eksempel festing.

Konsekvenser av brudd på lojalitetsplikten

Dersom arbeidsgiver vurderer det slik at arbeidstakers fritidsaktivitet er illojal i relasjon til arbeidsavtalen, kan dette medføre sanksjoner overfor arbeidstaker. I første omgang bør arbeidsgiver be om at arbeidstakeren avstår eller begrenser fritidsaktiviteten. Dersom arbeidstakeren ikke retter seg etter arbeidsgivers henstilling, kan det være aktuelt å komme med skriftlig advarsel til den ansatte. I aller ytterste konsekvens kan brudd på lojalitetsplikten medføre at arbeidsgiver har et saklig grunnlag for oppsigelse.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater