Illojalitet - annen virksomhet på fritiden

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Bierverv og fritidssysler kan være illojalt

Arbeidsavtalen er som regel ikke til hinder for at arbeidstaker tar en bijobb eller har sysler i fritiden. Men dersom omfanget av bijobben/ fritidssysselen blir så vidt omfattende at den ansatte ikke er våken og opplagt til å gjennomføre arbeidet 100% i hovedstillingen, vil det kunne oppfattes som illojalt. Dersom den ansatte ikke reduserer arbeidet i bistillingen/ fritidssysselen eller fullt og helt oppgir den, kan det komme på tale å vurdere oppsigelse eller avskjed.

Spesielt i håndverkeryrker kan det være fristende å drive "svart" arbeid. Det kan da oppfattes å være i konkurranse med arbeidsgiver, alternativt at det skjer i arbeidsgivers lokaler etter stengetid. I det siste tilfellet vil problemet ikke kun være konkurranse med arbeidsgiver, men også det at den ansatte stiller arbeidsgiver i et dårlig lys hos myndighetene mht. skattetrekk, merverdiavgift m.m.

Lojalitetspliktens innhold kan reguleres gjennom arbeidsavtalen

I visse tilfelle kan arbeidsgiver ha behov for å beskytte sin virksomhet mot at arbeidstaker tilbyr sine tjenester til en konkurrerende virksomhet på sin fritid. I slike tilfeller er det ikke uvanlig at arbeidsgiver inntar en klausul som hindrer dette i arbeidsavtalen. Alternativt, og kanskje mer praktisk, kan det inntas bestemmelse om at arbeidstaker må ha skriftlig samtykke for å ta bierverv.

Vurderes oppsigelse eller avskjed som følge av at den ansatte har tatt arbeid hos andre i sin fritid eller driver fritidsaktiviteter i for stort omfang, er det veldig viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted. Det avtalerettslige forholdet mellom partene må først avklares. Dernest kan det bli spørsmål om å bevise om omfanget av bijobben er så vidt omfattende at den påvirker prestasjonen i hovedstillingen. I denne prosessen vil det være av avgjørende betydning å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett. Hos Arbeidsrettsadvokater.no vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vegard lund front

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater