Etiske retningslinjer og korrupsjon

I mellomstore og større bedrifter bør det finnes skrevne etiske retningslinjer og tiltak mot korrupsjon. Slike retningslinjer vil kunne bevisstgjøre ansatte på hvilke grunnleggende verdier som skal prege kulturen i bedriften.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
08/10/2018

I den sammeheng bør det klargjøres hvilke konsekvenser korrupsjon kan medføre. For bedriften som sådan kan korrupsjon medføre at bedriften blir ilagt foretaksstraff.

I tillegg til at de etiske retningslinjene kan forhindre straffbar atferd, kan disse i tillegg bidra til å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden fra de ansatte, herunder ledende ansatte. I forbindelse med utarbeidelsen av de etiske retningslinjene er det viktig at disse er enkle å forstå, relevante for medarbeidernes hverdag samt relevante i forhold til dilemmaer som de ansatte kan komme opp i.

Varsle om brudd på etiske retningslinjer

De ansatte vil ha rett til å varsle om tilfeller der det foreligger brudd på etiske retningslinjer i virksomheten. Dette anses som "kritikkverdig forhold i virksomheten" etter varslingsregelen i arbeidsmiljøloven § 2-4. For at en arbeidstaker skal kunne varsle om brudd på etiske retningslinjer, er det derfor viktig at disse er klart uttalt og nedfelt i skriftlige dokumenter i bedriften og at arbeidstakeren har lett tilgang til disse.

Varsle om korrupsjon

En arbeidstaker har også plikt til å varsle om tilfeller av korrupsjon i bedriften. Det kan her være at arbeidstakeren kommer over korrupsjon innad i virksomheten eller en del av virksomheten som opererer i andre land. Dette viser viktigheten av at korrupsjon behandles i virksomhetens etiske retningslinjer og at virksomheten har rutiner for håndtering av korrupsjonsspørsmål.

I den forbindelse bør bedriften vise til hvilke situasjoner arbeidstaker kan komme opp i som grenser mot korrupt adferd. Det vil herunder ikke være tilstrekkelig å ha gode etiske retningslinjer, men bedriften bør også tilrettelegge og arbeide aktivt for at retningslinjene etterleves i praksis.

Brudd på de etiske retningslinjene

Dersom en ansatt bryter bedriftens etiske retningslinjer, kan dette være en saklig grunn til at arbeidsgiver meddeler vedkommende en oppsigelse eller avskjed. Det bør derfor presiseres i retningslinjene at brudd på disse kan medføre at arbeidsforholdet termineres.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater