Brudd på taushetsplikten - Hva er konsekvensene?

En mann snakker i telefonen og ser ned på et ark. Foto

Brudd på taushetsplikten i arbeidsforholdet anses som en illojal handling og en krenkelse av arbeidsavtalen. Arbeidsgivere kan reagere på slike brudd gjennom tiltak som advarsler, oppsigelse eller avskjed. Samtidig er ytringsfriheten en grunnleggende rettighet for ansatte, men denne kan begrenses av avtalt taushetsplikt, lojalitetsplikt og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Hvordan påvirker taushetsplikten arbeidsforholdet, og kan brudd på denne gi grunnlag for avskjed?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
31/05/2023

Hva innebærer taushetsplikten?

I et arbeidsforhold har arbeidstakere plikt til å opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver, dette innebærer å beholde taushet om visse opplysninger. Taushetsplikten gjelder selv om den ikke er uttrykkelig pålagt i arbeidsavtalen.

Typiske opplysninger som omfattes av taushetsplikten er:

 • Forretnings- eller produksjonshemmeligheter
 • Produksjonsmåter
 • Bedriftens anbud
 • Produksjonsprosesser
 • Opplysninger om andre ansatte
 • Kundeopplysninger

En arbeidstaker bryter sin lojalitetsplikt dersom de videreformidler slike hemmeligheter eller opplysninger til utenforstående. Taushetsplikten begrenser arbeidstakerens handlefrihet, og den kan være pålagt gjennom arbeidsavtalen, taushetserklæring, lovbestemte regler eller direkte som en del av lojalitetsplikten. Hvis en arbeidstaker bryter taushetsplikten, kan arbeidsgiveren anklage dem for illojalitet.

Hvordan pålegge arbeidstaker taushetsplikt?

I kraft av styringsretten kan arbeidsgiver begrense den ansattes ytringsfrihet. Forutsetningen må imidlertid være at det foreligger en gyldig instruks som de ansatte er orientert om. Instruksen må da ha en saklig sammenheng med bedriftens virksomhet og ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å verne bedriftens interesser.

Det er imidlertid mer vanlig å pålegge arbeidstaker taushetsplikt gjennom arbeidsavtalen. Arbeidstaker og arbeidsgiver kan dermed inngå en avtale som begrenser den ansattes ytringsfrihet hva angår bedriftens interesser. Avtalen bør imidlertid ikke være for omfattende ettersom retten til ytringsfrihet står sterkt.

Hva er konsekvensene av brudd på taushetsplikten?

Dersom arbeidstaker bryter taushetsplikten vil dette kunne være et brudd på den alminnelige lojalitetsplikten eller utgjøre et kontraktsbrudd. Dette vil avhenge av om taushetsplikten er inntatt i arbeidsavtalen eller ikke. I begge tilfeller kan denne opptreden sanksjoneres med oppsigelse eller avskjed.

Hvorvidt det foreligger grunnlag for avskjed må avgjøres ved en skjønnsmessig helhetsvurdering. I vurderingen må arbeidsgiver se hen til pliktbruddets art, hvilken stilling arbeidstakeren har, hva slags opplysninger og i hvilket omfang taushetsplikten er brutt. Arbeidsgiver må også se hen til grunnlaget for pliktbruddet, det vil si om det det foreligger brudd på avtalt taushetsplikt eller på den alminnelige lojalitetsplikten. Et brudd på avtalt taushetsplikt vil i noen sammenhenger kunne være mer alvorlig, ettersom dette da utgjør et kontraktsbrudd.

Hva er vilkårene for oppsigelse?

Oppsigelse med grunnlag i illojal opptreden kan være en adekvat reaksjon. Det er allikevel slik at vilkårene for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-7 alltid må være oppfylt. Oppsigelsen må således være "saklig begrunnet" i arbeidstakers forhold. Etter rettspraksis skal det noe til å oppfylle kravet om saklig begrunnelse, og det er ikke slik at et rent brudd på taushetsplikten i ethvert tilfelle vil kunne føre til oppsigelse av arbeidstakeren. Hver enkelt sak må vurderes for seg.

Hva er vilkårene for avskjed?

Avskjed er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-14. Dette er en streng og alvorlig reaksjon for arbeidstakeren og vilkårene for avskjed er dermed likeledes strenge. For at arbeidsgiver skal kunne benytte seg av avskjedsbestemmelsen, må den ansatte ha gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen. Brudd på avtalt taushetsplikt kan være slikt vesentlig mislighold.

Avgjørende med riktig håndtering

Vurderes oppsigelse, avskjed eller andre sanksjoner som følge av brudd på taushetsplikten eller som følge av illojal opptreden, er det viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted. I en slik prosess kan det derfor være avgjørende å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett. Hos arbeidsrettsadvokater.no vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater