Brudd på taushetsplikten - Illojalitet og stillingsvern

Taushetsplikt illojalitet

Brudd på taushetsplikten er i de aller fleste tilfeller å anse som en illojal handling; en krenkelse av arbeidsavtalen. Brudd på taushetsplikten kan sanksjoneres fra arbeidsgivers side på flere måter; eks. ved advarsel, oppsigelse eller avskjed.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
01/11/2018

Utgangspunktet for alle arbeidsforhold er at det foreligger ytringsfrihet. Det vil si at de ansatte har rett til å ytre seg om det de måtte ønske, uten hindring fra arbeidsgiver. Retten til ytringsfrihet kan allikevel begrenses av avtalt taushetsplikt, lojalitetsplikt og regler i arbeidsmiljøloven.

Illojalitet

En arbeidstaker har plikt til å opptre lojalt overfor sin arbeidsgiver. Med lojal opptreden menes at vedkommende plikter å ta hensyn til sin arbeidsgivers interesser. Lojalitetsplikten følger ethvert arbeidsforhold og det vil være arbeidsavtalen som stadfester plikten til lojal opptreden. Plikten begrenser dermed arbeidstakerens handlefrihet. Når en taler om begrenset handlefrihet er taushetsplikt en slik begrenset handlefrihet. Et pålegg om taushetsplikt kan følge av selve arbeidsavtalen, av en taushetserklæring, av lovbestemte regler eller følge direkte av lojalitetsplikten. Ved brudd på en slik taushetsplikt vil arbeidsgiveren kunne påberope seg illojalitet fra sin arbeidstaker.

Oppsigelse eller avskjed grunnet illojal opptreden

Oppsigelse med grunnlag i illojal opptreden kan være en adekvat reaksjon. Det er allikevel slik at vilkårene for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-7 alltid må være oppfylt. Oppsigelsen må således være "saklig begrunnet" i arbeidstakers forhold. Etter rettspraksis skal det noe til å oppfylle kravet om saklig begrunnelse, og det er ikke slik at et rent brudd på taushetsplikten i ethvert tilfelle vil kunne føre til oppsigelse av arbeidstakeren. Hver enkelt sak må vurderes for seg.

Videre kan omstendighetene være slik at den illojale opptredenen er så grov at den gir grunnlag for avskjed. Avskjed er en strengere reaksjon enn oppsigelse og krever at opptredenen utgjør et "grovt pliktbrudd" eller annet "vesentlig mislighold" av arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 15-14. Flere, gjentatte brudd på taushetsplikten vil lettere kunne anses som grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold enn ett enkelt brudd. Likevel er det slik at grovheten av hvert enkelt brudd må vurderes for seg.

Oppsigelse ved brudd på taushetsplikten

Vurderes oppsigelse, avskjed eller andre sanksjoner som følge av brudd på taushetsplikten eller som følge av illojal opptreden, er det viktig at saken håndteres riktig sett fra begge parters ståsted. I en slik prosess kan det derfor være avgjørende å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett. Hos arbeidsrettsadvokater.no vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Vi bistår klienter over hele landet.

Vegard lund front

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater