Illojale ytringer og opptreden i sosiale medier

En dame står å danser i et rom med mange mennesker. Foto

I et arbeidsforhold forplikter arbeidstakeren å være lojal mot sin arbeidsgiver. Dette medfører at arbeidstakeren er forpliktet til å fremme arbeidsgiverens interesser både i og utenfor arbeidstiden. Denne lojalitetsplikten innebærer at arbeidstakeren ikke må uttale seg negativt om sin arbeidsgiver på en slik måte at bedriftens interesser blir skadelidende.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
17/11/2023

Illojale ytringer

Til tross for at arbeidsgivere har en forventning til at arbeidstakerne skal være lojale i sine uttalelser, kan de ikke på fritt grunnlag regulere eller sanksjonere ytringer som ansatte fremsetter på egne vegne. På bakgrunn av den ansattes spesielle kompetanse og innsikt i arbeidsforholdet, vil den ansattes ytringer også kunne ha betydning i den offentlige debatten. Det vises spesielt til at den ansattes ytringsfrihet i noen tilfeller kan bidra til å motvirke og avdekke ulovlige eller kritikkverdige forhold.

Ved enhver ytring må det derfor vurderes om arbeidstakeren har anledning til å uttale seg på bakgrunn av ytringsfriheten, eller om ytringen er i strid med lojalitetsplikten. Ved denne vurderingen må hensynene bak lojalitetsplikten i det konkrete tilfellet veies opp mot hensynene bak ytringsfriheten. Ytringsfriheten er en menneskerett som blant annet er beskyttet av Grunnloven, mens lojalitetsplikten er et ulovfestet prinsipp som skal ivareta arbeidsgiverens interesser. Hva som skal veie tyngst må derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

Flere momenter spiller inn i spørsmålet om arbeidstakers lojalitetsplikt skal veie tyngre enn ytringsfriheten. Hvis ytringen dreier seg om interne samarbeidsproblemer i virksomheten, vil dette ofte være en ytring som omfattes av arbeidstakers lojalitetsplikt og som man ikke har anledning til å uttale seg om utad. En slik ytring har også mindre allmenn interesse; noe som taler for at man bør avstå fra å ytre seg om interne forhold.Ytringer som medfører at arbeidstakeren bryter interne taushetspliktsregler vil normalt anses som brudd på lojalitetsplikten.

Det vil i de fleste tilfeller også være av betydning om arbeidstakeren har forsøkt å varsle om forholdet internt før vedkommende uttaler seg offentlig. En arbeidstaker har både en rett, og i noen tilfeller en plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. En slik varsling skal imidlertid være forsvarlig, og det vil alltid være forsvarlig å varsle om slike forhold internt på arbeidsplassen. Dersom arbeidstakeren ikke varsler internt, men heller velger å ytre seg offentlig, kan en slik ytring anses som en illojal handling. En varsling til tilsynsmyndighet eller andre offentlig myndigheter vil imidlertid ikke anses som en illojal handling. Eksempler på disse er Arbeidstilsynet, Økokrim og Skatteetaten.

Videre må det vurderes om bakgrunnen for at arbeidstakeren uttaler seg i det offentlige rom. Dersom arbeidstakeren har til hensikt å skade arbeidsgiver ved uttalelsene, vil man normalt kunne anse slike ytringer som en illojal handling.

Brudd på taushetsplikt vil naturligvis kunne innebære et brudd på lojalitetsplikten

Sosiale medier

Plikten til ikke å uttale seg negativt om arbeidsgiveren inkluderer også at arbeidstakeren må avstå fra å uttale seg slik i sosiale medier. Slike uttalelser kan medføre brudd på arbeidstakers lojalitetsplikt og få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Grensen mot ytringsfrihet

Ved arbeidstakers ytringer må det alltid trekkes en grense for hva arbeidstakeren fritt kan uttale seg om i henhold til ytringsfriheten. Ytringsfriheten er en grunnlovfestet rettighet som gir en rett til å ytre seg om de forhold man ønsker, men naturligvis med visse begrensninger knyttet til ærekrenkelser e.l. Grensen som skal trekkes i forhold til lojalitetsplikten er ikke nødvendigvis enkel å trekke. Innad i bedriften går ytringsfriheten langt idet man skal ha anledning til å omtale arbeidsforholdene og kunne gi uttrykk for kritikk i samtale med kollegaer. Lojalitetsplikten er imidlertid mye strengere når det er tale om uttalelser til noen utenfor bedriften.

Ytringer i sosiale medier

Når arbeidstaker ytrer seg om sin arbeidsgiver i sosiale medier, som for eksempel Facebook, Twitter eller på blogger, vil dette være en ytring som går ut til en stor gruppe mennesker. Selv om man har en begrenset leserkrets på noen av disse sosiale mediene, har disse uttalelsene likevel potensiale til å nå ut til mange. I tillegg vil mange uttalelser kunne være søkbare på internett i lang tid i etterkant av at uttalelsen er publisert. Dette medfører at man som arbeidstaker bør være varsom med å ytre seg negativt om sin arbeidsgiver i sosiale medier. Dersom uttalelsene går ut over hva man kan ytre seg om i kraft av ytringsfriheten, vil uttalelsene lett bli ansett som illojale da uttalelsene kan være skadelidende for bedriften. Dette kan igjen medføre konsekvenser for arbeidstakers stilling.

Konsekvenser for illojal opptreden i sosiale medier

Dersom en ytring i sosiale medier blir ansett som illojal, vil dette kunne medføre at arbeidsgiver kan gi sanksjoner. Sanksjoner kan være at man gir arbeidstakeren en advarsel for forholdet, eller at man beslutter at forholdet er så alvorlig at man gir vedkommende en oppsigelse eller avskjed. Arbeidsgiver bør i så fall vurdere om uttalelsen skyldes ubetenksomhet, eller om det var tale om en overveiet atferd. Her vil størrelsens på leserkretsen også være av betydning.

Dom fra Oslo tingrett

I en dom avsagt av Oslo tingrett i mars 2016, kom tingretten frem til at en arbeidsgiver hadde saklig grunn til å gå til oppsigelse av en arbeidstaker som hadde ytret seg negativt om bedriften på både Twitter og Facebook. Vedkommende arbeidstaker hadde blant annet skrevet at bedriften hadde udugelige ledere. Vedkommende hadde i tillegg til å uttale seg negativt på sosiale medier, også sendt ut e-poster med ubegrunnede påstander til flere personer utenfor bedriften. Arbeidsgiver mente arbeidstakeren ikke hadde opptrådt lojalt ved at han ikke gikk tjenestevei med de problemene han oppfattet på arbeidsplassen, noe tingretten var enig i. Nevnte dom er ikke rettskraftig, men viser likevel at uttalelser på sosiale medier kan føre til oppsigelse.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater