Illojal opptreden i sosiale medier

I et arbeidsforhold forplikter arbeidstakeren å være lojal mot sin arbeidsgiver. Dette medfører at arbeidstakeren er forpliktet til å fremme arbeidsgiverens interesser både i og utenfor arbeidstiden. Denne lojalitetsplikten innebærer at arbeidstakeren ikke må uttale seg negativt om sin arbeidsgiver på en slik måte at bedriftens interesser blir skadelidende.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
03/09/2018

Sosiale medier

Plikten til ikke å uttale seg negativt om arbeidsgiveren inkluderer også at arbeidstakeren må avstå fra å uttale seg slik i sosiale medier. Slike uttalelser kan medføre brudd på arbeidstakers lojalitetsplikt og få konsekvenser for arbeidsforholdet.

Grensen mot ytringsfrihet

Ved arbeidstakers ytringer må det alltid trekkes en grense for hva arbeidstakeren fritt kan uttale seg om i henhold til ytringsfriheten. Ytringsfriheten er en grunnlovfestet rettighet som gir en rett til å ytre seg om de forhold man ønsker, men naturligvis med visse begrensninger knyttet til ærekrenkelser e.l. Grensen som skal trekkes i forhold til lojalitetsplikten er ikke nødvendigvis enkel å trekke. Innad i bedriften går ytringsfriheten langt idet man skal ha anledning til å omtale arbeidsforholdene og kunne gi uttrykk for kritikk i samtale med kollegaer. Lojalitetsplikten er imidlertid mye strengere når det er tale om uttalelser til noen utenfor bedriften.

Ytringer i sosiale medier

Når arbeidstaker ytrer seg om sin arbeidsgiver i sosiale medier, som for eksempel Facebook, Twitter eller på blogger, vil dette være en ytring som går ut til en stor gruppe mennesker. Selv om man har en begrenset leserkrets på noen av disse sosiale mediene, har disse uttalelsene likevel potensiale til å nå ut til mange. I tillegg vil mange uttalelser kunne være søkbare på internett i lang tid i etterkant av at uttalelsen er publisert. Dette medfører at man som arbeidstaker bør være varsom med å ytre seg negativt om sin arbeidsgiver i sosiale medier. Dersom uttalelsene går ut over hva man kan ytre seg om i kraft av ytringsfriheten, vil uttalelsene lett bli ansett som illojale da uttalelsene kan være skadelidende for bedriften. Dette kan igjen medføre konsekvenser for arbeidstakers stilling.

Konsekvenser for illojal opptreden i sosiale medier

Dersom en ytring i sosiale medier blir ansett som illojal, vil dette kunne medføre at arbeidsgiver kan gi sanksjoner. Sanksjoner kan være at man gir arbeidstakeren en advarsel for forholdet, eller at man beslutter at forholdet er så alvorlig at man gir vedkommende en oppsigelse eller avskjed. Arbeidsgiver bør i så fall vurdere om uttalelsen skyldes ubetenksomhet, eller om det var tale om en overveiet atferd. Her vil størrelsens på leserkretsen også være av betydning.

Dom fra Oslo tingrett

I en dom avsagt av Oslo tingrett i mars 2016, kom tingretten frem til at en arbeidsgiver hadde saklig grunn til å gå til oppsigelse av en arbeidstaker som hadde ytret seg negativt om bedriften på både Twitter og Facebook. Vedkommende arbeidstaker hadde blant annet skrevet at bedriften hadde udugelige ledere. Vedkommende hadde i tillegg til å uttale seg negativt på sosiale medier, også sendt ut e-poster med ubegrunnede påstander til flere personer utenfor bedriften. Arbeidsgiver mente arbeidstakeren ikke hadde opptrådt lojalt ved at han ikke gikk tjenestevei med de problemene han oppfattet på arbeidsplassen, noe tingretten var enig i. Nevnte dom er ikke rettskraftig, men viser likevel at uttalelser på sosiale medier kan føre til oppsigelse.

For mer informasjon, ta kontakt med Codex Advokat Oslo!

Vi bistår klienter over hele landet.

Geir Kruge Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater