Illojalitet i arbeidsforhold?

I et arbeidsforhold skal en arbeidstaker først og fremst unngå handlinger som kan være til skade eller kan være egnet til å skade arbeidsgiveren. Skaden trenger ikke å være av økonomisk art for at lojalitetsplikten er overtrådt, det er nok at handlingen strider mot det formålet eller målsetningen virksomheten har.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
17/11/2015

Videre er en arbeidstaker pliktig til å fremme virksomhetens interesser fremfor sine egne. Dette gjelder også hvis det oppstår en konflikt eller det kan være fare for at en slik konflikt kan oppstå.

En arbeidstaker skal heller ikke utnytte sin stilling til fordel for seg selv eller andre på bekostning av arbeidsgiver eller kollegaer. Dette gjelder også om arbeidstakeren bare vil hjelpe eller tilgodese en annen. Handler arbeidstaker på bekostning av arbeidsgiver, vil det kunne reises spørsmål om lojalitetsplikten er overtrådt.

Det å ta seg jobb hos arbeidsgivers konkurrent kan også være i strid med lojalitetsprinsippet og på den måten utløse illojal opptreden. Slike problemstillinger er ofte løst ved hjelp av konkurranseklausuler. Dersom konkurranseklausuler ikke er benyttet kan en fortolkning av arbeidsavtalen likevel tilsi at arbeidstaker har begrensede rettigheter i forhold til bytte av jobb. Det er fordelaktig å ha klare retningslinjer fastsatt på forhånd, slik at ikke det oppstår tvister ved en eventuell avslutning av arbeidsforholdet.

Som det fremkommer kan lojalitetsplikt i arbeidsforhold ses på som en overordnet betegnelse på de plikter en arbeidstaker har overfor sin arbeidsgiver og bedriften som helhet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater