Illojalitet og avskjed?

Avskjed innebærer at arbeidsgiveren avslutter arbeidsforholdet med arbeidstakeren med umiddelbar virkning. Denne formen for opphør av arbeidsforhold er dermed mer alvorlig enn oppsigelse, hvor arbeidstakeren har en oppsigelsestid.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
31/07/2015

Vilkårene for avskjed fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-14 og betinger at arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Illojalitet kan således føre til avskjed dersom illojaliteten utgjør et grovt pliktbrudd eller vesentlig mislighold. Det er vanskelig å skissere en klar grense for hvilke konkrete illojalitetshandlinger som kan utgjøre avskjedsgrunnlag, men brudd på taushetsplikten eller ordrenekt kan tjene som eksempler.

Hvorvidt avskjed vil være riktig sanksjon vil variere fra sak til sak, og det er en konkret vurdering av hver enkelt sak som er avgjørende. I saker hvor arbeidstaker har brutt lojalitetsplikten, men vilkårene for avskjed ikke foreligger, vil ofte oppsigelse kunne være den rette sanksjonen.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater