Kopiering, tyveri og overtakelse av arbeidsgivers materiale

Den ansatte plikter å slutte lojalt opp om arbeidsgivers interesser. I dette ligger også at ansatte ikke kan stjele, kopiere eller overta arbeidsgivers materiale.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
07/11/2014

Lojalitet til arbeidsgiver

Eksempelvis vil billedmateriale hos en avis, kundelister, økonomiske modeller og forretningshemmeligheter være å anse som arbeidsgivers eiendom og som arbeidstakeren ikke har frihet til å benytte seg av i andre enn arbeidsgivers interesse.

Dersom en arbeidstaker blir ansett for å ha opptrådt illojalt, vil han kunne bli erstatningsansvarlig svarende til det økonomiske tapet arbeidsgiver blir påført.

I tillegg vil det være aktuelt for arbeidsgiver å meddele den ansatte oppsigelse eller avskjed.

Få kvalifisert bistand

Alle arbeidsrettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater