Oppsigelse av ansatt som starter konkurrerende virksomhet

En mann prater i telefonen og ser på en laptop. Foto

Kan du som arbeidsgiver meddele en ansatt oppsigelse som følge av at vedkommende starter konkurrerende virksomhet? En arbeidstaker står fritt til å vurdere eller planlegge oppstart av fremtidig virksomhet som konkurrerer med arbeidsgiveren. Arbeidstakeren har imidlertid lojalitetsplikt, og problemet oppstår først når planleggingen går over i en mer aktiv tilretteleggingsfase som kan påføre arbeidsgiveren skade.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
28/05/2021

Hva betyr konkurrerende virksomhet?

Med konkurrerende virksomhet i denne sammenhengen siktes det til en virksomhet som potensielt kan forårsake negative økonomiske konsekvenser for deg som arbeidsgiver.

Hva menes med lojalitetsplikt?

I et arbeidsforhold er det en alminnelig forutsetning at partene forholder seg lojalt til hverandres interesser. Det er derfor lagt til grunn at det gjelder en alminnelig ulovfestet lojalitetsplikt i et arbeidsforhold.

Lojalitetsplikten innebærer en plikt til å fremme arbeidsgiverens interesser fremfor sine egne og ikke å utføre handlinger som kan skade bedriften. Dersom en arbeidstaker planlegger oppstart av konkurrerende virksomhet og planleggingen går over i en aktiv tilretteleggingsfase, kan dette dermed medføre brudd på lojalitetsplikten.

Når går planleggingsfasen over til aktiv tilrettelegging?

Eksempler på aktiv tilrettelegging kan være at den ansatte bearbeider kunder eller andre ansatte til å bli med over i den nye bedriften, eller benytter arbeidstiden til å forhandle med fremtidige leverandører og lignende.

Slike handlinger kan føre til et økonomisk tap for arbeidsgiver dersom kundene velger det nye selskapet og de ansatte slutter. I så fall er dette et klart brudd på lojalitetsplikten, men er det saklig grunn for oppsigelse?

Oppstart av konkurrerende virksomhet som grunnlag for oppsigelse

Brudd på lojalitetsplikten er som utgangspunkt saklig grunn til oppsigelse. Det er imidlertid ikke slik at ethvert brudd, lite eller stort, automatisk fører til at saklighetskravet i arbeidsmiljøloven § 15-7 er oppfylt.Arbeidsgiver må foreta en helthetsvurdering av situasjonen før oppsigelse blir meddelt. Det er da viktig at denne vurderingen og prosessen blir gjort på en profesjonell og riktig måte.Arbeidsgiver må i sin vurdering se hen til de rent faktiske forhold.

Momenter til en slik vurdering vil være:

 • hva arbeidstakeren rent faktisk har gjort
 • hvor langt prosessene er kommet
 • om arbeidstakeren har kontaktet kunder og andre ansatte
 • om dette i så tilfelle er opplyst arbeidsgiver eller ikke

Arbeidstaker som ønsker å starte for seg selv og som opplyser arbeidsgiver om dette tidlig i prosessen, kan i større grad unngå å bryte lojalitetsplikten enn arbeidstaker som arbeider med dette i all hemmelighet.

Bistand fra advokat

Hvorvidt oppsigelse er saklig begrunnet ved oppstart av konkurrerende virksomhet vil altså avhenge av en helhetsvurdering. Det er imidlertid slik at lojalitetsplikten i norsk arbeidsrett står sterkt og grove brudd på denne vil kunne føre til oppsigelse.

Vurderes oppsigelse av en ansatt på grunn av oppstart av konkurrerende virksomhet eller brudd på lojalitetsplikten, er det viktig at saken håndteres riktig.

Prosessen avhenger av juridiske vurderinger og det vil ofte være lønnsomt å få bistand fra advokat med spesialisering i arbeidsrett tidlig i prosessen. Hos Codex Advokat Oslo AS vil vi gi problemstillingen prioritet og sørge for at saken håndteres korrekt.

Arbeidsgiver? Slik hjelper vi deg:

Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av arbeidstaker(e)

 • Bistand med saksbehandlingen under oppsigelse
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Prosess for domstolene

Arbeidstaker? Slik hjelper vi deg:

 • Vurdering av grunnlaget for oppsigelse/avskjed
 • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Prosess for domstolene

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater