• Hovedside>
  • Lover>
  • Arbeidsmiljøloven § 14-12 b: Opplysningsplikt og innsynsrett ved arbeidsleie

Arbeidsmiljøloven § 14-12 b: Opplysningsplikt og innsynsrett ved arbeidsleie

Likebehandlingsreglene i § 14-12 a forutsetter stor grad av åpenhet om lønns- og arbeidsvilkår mellom innleier, utleier, arbeidstaker og tillitsvalgte.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
16/01/2020

Nødvendig opplysningsplikt og innsynsrett ved arbeidsleie er regulert i Arbeidsmiljølovens § 14-12 b. Der heter det:

"§ 14-12 b. Opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak

(1) Ved leie av arbeidstaker skal innleier gi bemanningsforetaket de opplysninger som er nødvendige for at bemanningsforetaket skal kunne ivareta kravet om likebehandling i § 14-12 a.

(2) Bemanningsforetaket skal, når arbeidstaker ber om det, gi de opplysninger som er nødvendige for at arbeidstaker skal kunne vurdere om egne lønns- og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling i § 14-12 a.

(3) Bemanningsforetaket skal, når innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med arbeidstaker som leies ut til innleier.

(4) Innleier skal, når tillitsvalgte hos innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og dennes arbeidsgiver.

(5) Plikten til å gi opplysninger etter tredje og fjerde ledd gjelder bare vilkår som nevnt i § 14-12 a første ledd. Bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte som mottar opplysninger i medhold av bestemmelsen her, har taushetsplikt om opplysningene. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling i § 14-12 a eller til å oppfylle plikter etter bestemmelsen her.

(6) Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om innsynsrett, opplysningsplikt og taushetsplikt etter denne paragraf, samt om taushetsplikt for innleide arbeidstakere. Departementet kan i forskrift også gi regler om eventuell bruk av rådgivere og taushetsplikt for disse."

§ 14-12 b (1) pålegger innleieren å gi opplysninger til utleieren som er relevant for å fastsette hvilke lønns- og arbeidsvilkår innleieren selv ville gitt den innleide arbeidstakeren, dersom vedkommende var blitt ansatt hos innleieren. For eksempel opplysninger om hvilke tariffbestemmelser innleieren følger, personalpolitiske retningslinjer og eventuelle andre formelle eller uformelle regler innleieren måtte ha har for fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår i egen bedrift. Plikten gjelder bare slike lønns- og arbeidsvilkår som er regulert i § 14-12 a, altså ikke nødvendigvis innleierens pensjonsordninger og andre goder som faller utenfor likebehandlingsreglene.

§ 14-12 b (2) gir utleide arbeidstakere rett til å få samme opplysninger om innleierens lønns- og arbeidsvilkår fra bemanningsforetaket, som bemanningsforetaket kan kreve fra innleieren iht. reglene foran. Bemanningsforetaket behøver ikke å gi opplysningene av eget tiltak, bare hvis deres utleide arbeidstaker krever dette. Hvis bemanningsforetaket ikke skulle ha innhentet opplysningene fra innleieren før oppdragsstart, må dette innhentes hvis det eventuelt kommer slike krav fra deres utleide arbeidstakere under eller etter oppdraget.

Etter § 14-12 b (3) må utleieren også dokumentere overfor innleieren relevante lønns- og arbeidsvilkår for de utleide arbeidstakerne. For eksempel ved kopi av relevante deler av arbeidsavtalen, oppdragsbekreftelsen, lønnsspesifikasjoner eller lignende. Dette behøves bare når innleieren ber om det, for eksempel fordi innleierens tillitsvalgte krever innsyn etter § 14-12 b (4), hvis innleieren er urolig for solidaransvar etter § 14-12 c eller av andre årsaker. Innleieren behøver ikke å begrunne hvorfor dokumentasjonen kreves.

§ 14-12 b (4) gir de tillitsvalgte hos innleieren rett til dokumentasjonen for de innleide arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår, enten de innleide er organiserte eller ikke. Bestemmelsen gir ikke de tillitsvalgte rett til å kreve dokumentasjonen direkte fra bemanningsforetaket, de må gå veien om sin egen arbeidsgiver. Innleieren må i så fall henvende seg til sitt bemanningsforetak for å få dokumentasjonen iht. regelen i § 14-12 b (3).

§ 14-12 b (5) presiseres hvilke lønns- og arbeidsvilkår som omfattes av innsynsretten og opplysningsplikten, og at alle de som får tilgang opplysningene har taushetsplikt. Merk at opplysningene ikke skal kunne brukes til annet formål enn å sikre overholdelse av likebehandlingsreglene. Arbeidsgivere behøver altså ikke å finne seg i at de tillitsvalgte bruker slike opplysninger i sin lønnskamp for innleiebedriftens egne ansatte.

Med hjemmel i § 14-12 b (6) er det gitt en forskrift som gjentar at bemanningsforetak, innleier og tillitsvalgte har taushetsplikt om opplysninger mottatt i medhold av disse bestemmelsene, og at opplysningene bare kan benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av lovens krav om likebehandling, opplysningsplikt og innsynsrett. Forsettlig eller uaktsom overtredelse av taushetsplikten straffes med bøter, jf. straffeloven § 339 nr. 2.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater