• Hovedside>
  • Lover>
  • Arbeidsmiljøloven § 15-11: Retten til å fortsette i stillingen

Arbeidsmiljøloven § 15-11: Retten til å fortsette i stillingen

Når en arbeidstaker blir oppsagt kan det oppstå tvist om gyldigheten av oppsigelsen. Arbeidstakeren kan da bestride gyldigheten og kreve å stå i stilling. Ved å stå i stillingen fortsetter den oppsagte arbeidet som før, også ut over oppsigelsestiden.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
15/08/2017

Arbeidstakeren har rett til å stå i stilling frem til saken er rettslig avgjort. Denne rettigheten fremkommer av arbeidsmiljøloven § 15-11, som lyder slik:

§ 15-11. Retten til å fortsette i stillingen

(1) Ved tvist om et arbeidsforhold lovlig er brakt til opphør etter reglene i § 15-7 kan arbeidstaker fortsette i stillingen så lenge forhandlinger pågår etter § 17-3.

(2) Dersom søksmål reises innen de frister som følger av § 17-4, kan arbeidstaker fortsette i stillingen. Etter krav fra arbeidsgiver kan retten likevel bestemme at arbeidstaker skal fratre under sakens behandling dersom retten finner det urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes under sakens behandling. Dette gjelder også ved hel eller delvis nedleggelse av virksomheten. Retten fastsetter samtidig fristen for arbeidstakers fratreden.

(3) Retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke ved tvist om avskjed, oppsigelse i prøvetiden, for innleid arbeidstaker eller midlertidig ansatt. Etter krav fra arbeidstaker kan retten likevel bestemme at arbeidsforholdet skal fortsette inntil saken er rettskraftig avgjort, dersom søksmål reises innen fristene i § 17-4.

(4) Retten til å fortsette i stillingen gjelder ikke for deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten som sies opp fordi vedkommende skaffes ordinært arbeid, overføres til annet tiltak eller tiltaket avsluttes.

(5) Retten kan bestemme at arbeidstaker som er urettmessig utestengt fra arbeidsplassen etter at oppsigelsesfristen eller tidsrommet for arbeidsavtalen er utløpt, har rett til å gjeninntre i stillingen dersom arbeidstaker ber om dette innen fire uker fra utestengningen.

Hvem kan stå i stilling?

Arbeidstaker som er fast ansatt og som blir meddelt oppsigelse, kan kreve å stå i stillingen frem til saken blir avgjort av domstolen. Dette innebærer at arbeidstakeren må bestride oppsigelsen, kreve forhandlinger og eventuelt reise søksmål.

Retten til å stå i stillingen gjelder ikke for arbeidstakere som er midlertidig ansatt eller innleid. Den gjelder heller ikke for arbeidstakere som blir oppsagt i prøvetiden eller arbeidstakere som blir meddelt avskjed.

Det er to hovedhensyn som ligger til grunn for bestemmelsen. For det første sikrer den kontinuitet i arbeidsforholdet og gjør det lettere for arbeidstaker å beholde stillingen dersom oppsigelsen skulle bli kjent gyldig. Dersom arbeidstakeren må fratre stillingen kan det være vanskeligere å komme tilbake ettersom noen andre som regel må utføre arbeidsoppgavene i mellomtiden. Det kan også være vanskeligere å komme tilbake på jobb etter en periode i konflikt med arbeidsgiver, enn hvis man har vært der hele tiden. For det andre sikrer bestemmelsen at arbeidstaker har inntekt i perioden hvor saken behandles.

Selv om arbeidstakeren har rett til å fortsette i stillingen kan arbeidstakeren kreve at vedkommende fratrer under behandlingen av saken. Dersom arbeidsgiver krever dette skal retten ta stilling til om arbeidstakeren kan fortsette eller ikke. Kommer retten til at det vil være urimelig at arbeidsforholdet fortsetter under sakens behandling, må arbeidstakeren fratre. Slike urimelige hensyn kan typisk gjøre seg gjeldende i situasjoner hvor arbeidsgiver for eksempel vil gå konkurs dersom arbeidstakeren fortsetter i stillingen.

Som nevnt over kan ikke arbeidstaker som er i tvist om avskjed eller oppsigelse i prøvetiden, kreve å stå i stilling. Heller ikke innleide arbeidstakere eller midlertidig ansatte kan kreve dette. Retten kan imidlertid bestemme at disse får stå i stilling dersom arbeidstakeren krever det og reiser søksmål innen fristene i arbeidsmiljøloven. Retten må da foreta en skjønnsmessig vurdering av saken hvor arbeidsgivers interesser vurderes opp mot arbeidstakers interesser. Foreligger det eksempelvis en avskjed som bygger på et meget tynt grunnlag, kan retten bestemme at arbeidstakeren får stå i stillingen ettersom avskjeden mest sannsynlig ikke vil stå seg.

Ugyldig oppsigelse

For å kunne benytte seg av retten til å stå i stilling må arbeidstaker nedlegge påstand om at oppsigelsen skal kjennes ugyldig. Dersom oppsigelsen kjennes ugyldig, innebærer det at oppsigelsen settes til side og at arbeidstaker i kraft av dommen kan gjeninntre eller fortsette i stillingen. I de tilfellene hvor arbeidstaker kun krever erstatning for ugyldig oppsigelse, gjelder ikke retten til å fortsette i stillingen. Arbeidstakeren må da fratre ved utløpet av oppsigelsestiden.

Arbeidstaker som velger å benytte seg av retten til å stå i stilling etter utløpet av oppsigelsestiden, kan likevel velge å fratre på et senere tidspunkt. Det er ikke slik at en da er forpliktet til å fortsette i stillingen frem til saken en avgjort. Arbeidsmiljøloven oppstiller ingen varslingsfrister for når arbeidstaker må si i fra om dette. Arbeidsgiver bør likevel gis rimelig tid til å innrette seg etter situasjonen, slik at bedriften ikke plutselig står uten arbeidskraft.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater