• Hovedside>
  • Lover>
  • Arbeidsmiljøloven § 15-5: Virkninger av formfeil ved oppsigelse

Arbeidsmiljøloven § 15-5: Virkninger av formfeil ved oppsigelse

Når arbeidsgiver skal meddele en arbeidstaker oppsigelse, så er det et sett med formkrav som må være oppfylt.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
15/08/2017

Det er arbeidsmiljøloven § 15-5 som regulerer betydningen av slike formfeil, og bestemmelsen lyder slik:

§ 15-5. Virkninger av formfeil ved oppsigelse

(1) Dersom arbeidsgivers oppsigelse ikke er gitt skriftlig eller ikke inneholder opplysninger som nevnt i § 15-4 og arbeidstaker går til søksmål innen 4 måneder etter at oppsigelsen fant sted, skal oppsigelsen kjennes ugyldig, med mindre særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig.

(2) Er oppsigelsen ugyldig, kan arbeidstaker kreve erstatning. Det samme gjelder dersom oppsigelsen er mangelfull, men arbeidstaker ikke krever dom for ugyldighet eller det ikke blir avsagt dom for ugyldighet fordi særlige omstendigheter gjør dette åpenbart urimelig, jf. første ledd. Erstatningen fastsettes i samsvar med § 15-12 andre ledd.

Konsekvensen av en formuriktig oppsigelse

Som det fremkommer av bestemmelsens første ledd er en oppsigelse ugyldig dersom den ikke inneholder opplysninger som beskrevet i § 15-4 eller ikke er gitt skriftlig. Dersom arbeidstaker bestrider oppsigelsen og går til søksmål innen fire måneder etter at oppsigelsen ble mottatt, så skal også retten kjenne den ugyldig med mindre dette er åpenbart urimelig. Retten skal dermed som hovedregel kjenne en oppsigelse som ikke oppfyller formkravene ugyldig, selv om oppsigelsen i seg selv seg er rettmessig og saklighetskravet er oppfylt.

En oppsigelse som ikke er sendt rekommandert eller overlevert personlig er imidlertid ikke ugyldig av den grunn. Bevisbyrden for om og når den ble overlevert ligger imidlertid på arbeidsgiver.

Blir oppsigelsen kjent ugyldig av domstolen skal arbeidstaker som utgangspunkt tilbake i stillingen; dette med mindre det foreligger særlige omstendigheter som gjør dette åpenbart urimelig. Oppsigelsen blir da satt til side og arbeidsgiver må påbegynne oppsigelsesprosessen på nytt dersom de mener at det fortsatt foreligger grunnlag for oppsigelse.

I mange tilfeller ønsker ikke arbeidstaker seg tilbake på arbeidsplassen etter en slik prosess, men det kan for mange være viktig å få en dom på at oppsigelsen ikke var rettmessig likevel. Dette er det rettspraksis kaller for arbeidstakers egenverdi av resultatet. Arbeidstaker har en egenverdi av å få oppsigelsen kjent ugyldig selv om han ikke vil tilbake i jobben.

Erstatning

Dersom oppsigelsen er ugyldig eller ikke oppfyller formkravene i § 15-4 kan arbeidstaker kreve erstatning. Det samme gjelder selv om arbeidstakeren ikke krever dom for at oppsigelsen er ugyldig. Erstatning for mangler ved oppsigelsen vil særlig gjøre seg gjeldene i de tilfeller hvor arbeidstakeren ikke ønsker seg tilbake i stillingen, og hvor retten finner det rimelig å markere at arbeidsgiveren ikke har handlet i tråd med loven og at dette har ført til ulempe eller skade for arbeidstakeren. Arbeidstakeren kan selv velge om det skal kreves ugyldighet eller erstatning, eller begge deler. Det må da nedlegges påstand om dette.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater