• Hovedside>
 • Lover>
 • Arbeidsmiljøloven § 2-3: Arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsmiljøloven § 2-3: Arbeidstakers medvirkningsplikt

Design uten navn 2022 01 27 T124529 638

Arbeidsmiljølovens § 2-3 omhandler arbeidstakers medvirkningsplikt. Det er arbeidsgiver som har den overordnede rollen for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, men arbeidstakerne vil likevel ha en plikt til å medvirke. Bestemmelsen lister således opp disse pliktene.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
27/01/2022

Bestemmelsene i § 2-3

(1)

Arbeidstaker skal medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidstaker skal delta i det organiserte verne- og miljøarbeidet i virksomheten og skal aktivt medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø.

(2)

Arbeidstaker skal:

a) bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet og ellers medvirke til å hindre ulykker og helseskader,

b) straks underrette arbeidsgiver og verneombudet og i nødvendig utstrekning andre arbeidstakere når arbeidstakeren blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for liv eller helse, og vedkommende ikke selv kan rette på forholdet,

c) avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse,

d) sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen,

e) melde fra til arbeidsgiver dersom arbeidstaker blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som arbeidstaker mener har sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet,

f) medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner ved helt eller delvis fravær fra arbeidet på grunn av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende,

g) delta i dialogmøte etter innkalling fra arbeidsgiver, jf. § 4-6 fjerde ledd.

h) rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet.

(3)

Arbeidstaker som har til oppgave å lede eller kontrollere andre arbeidstakere, skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under planleggingen og utførelsen av de arbeidsoppgaver som hører under eget ansvarsområde."

Arbeidstakers medvirkningsplikt

Bestemmelsen innleder medarbeidstakerens medvirkningsplikt i forhold til virksomhetens HMS-arbeid, verne- og miljøarbeid og til å gjennomføre tiltakene som arbeidsgiver iverksetter for å skape et godt arbeidsmiljø.

Det er arbeidsgiver som har det overordnede ansvaret for både HMS og arbeidsmiljø, men arbeidstakerne må altså være klar over at de har en lovpålagt plikt til å medvirke til at tiltakene som arbeidsgiver iverksetter faktisk gjennomføres.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til arbeidstakers medvirkningsplikt.

Hvilke konkrete plikter tillegges arbeidstakerne?

Annet ledd oppstiller en del konkrete plikter som tillegges arbeidstakerne.

Hindre ulykker

Etter bokstav a plikter enhver arbeidstaker å bruke påbudt verneutstyr, vise aktsomhet samt medvirke til å hindre ulykker og helseskader.

Dersom en arbeidstaker nekter å bruke pålagt verneutstyr, kan dette føre til at arbeidsgiver vil ha en saklig grunn til å gå til oppsigelse av vedkommende.

Dette underbygger hvor viktig det er at arbeidsgiver følger opp at arbeidstakerne faktisk bruker slikt verneutstyr, og arbeidsgiver kan således ikke fraskrive seg ansvaret ved eventuelle ulykker ved å henvise til at arbeidstakere har nektet å bruke slikt utstyr. I tillegg plikter arbeidstakere å vise aktsomhet ved utførelsen av sitt eget arbeid.

Bestemmelsen skal søke å hindre at arbeidstakeren opptrer på en slik måte at både arbeidstaker selv og eventuelle kollegaer kommer i fare.

I en Høyesterettsdom fra 1984 ble en arbeidstaker dømt til for å ha overtrådt denne aktsomhetsplikten ved å utsette både seg selv og andre for fare ved utførelsen av arbeidet. Her hadde vedkommende balansert på et spennbetongelement 7 meter over bakken uten noe form for sikring.

Meldeplikt ved fare for liv eller helse

Bokstav b oppstiller en meldeplikt for arbeidstaker i tilfeller hvor man blir oppmerksom på feil eller mangler som kan medføre fare for noens liv eller helse.

Bestemmelsen er typisk siktet til uforutsette hendelser som oppstår på arbeidsplassen som fører til fare for liv eller helse.

Det forutsettes altså at arbeidstakeren ikke selv klarer å rette opp feilen.

I slike tilfeller plikter ikke arbeidstakeren bare å melde fra, men også til å forsøke å avverge en eventuell fare som oppstår.

Avbryte arbeid ved fare for liv eller helse

I tillegg oppstiller bokstav c en plikt for arbeidstaker å avbryte arbeidet dersom vedkommende mener arbeidet medfører fare for liv eller helse.

Bestemmelsen gir altså arbeidstaker både en rett og en plikt til å nekte å utføre farlig arbeid ut fra ens egen vurdering.

En slik nektelse vil som utgangspunkt ikke være i strid med lydighetsplikten som hører til arbeidsforholdet.

Vurderingen av om arbeidet er farlig, må naturligvis vurderes opp mot hvilket arbeid som vedkommende er ansatt til å gjøre. Det stilles nødvendigvis en høyere terskel til avbrytelse av arbeid for en politi- eller brannmann enn til arbeidstakere i andre mindre risikofylte stillinger.

Meldeplikt ved trakassering eller diskriminering

Ved trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, plikter arbeidstaker å melde fra til enten arbeidsgiver eller verneombud. Dette følger av bokstav d.

Dette betyr at en arbeidstaker ikke kan forholde seg passiv i tilfeller der man blir vitne til, eller gjort oppmerksom på trakassering eller diskriminering.

En arbeidstaker skal ikke være redd for å melde fra om slike forhold, og man vil være beskyttet at arbeidsmiljøloven § 2-5 om forbud mot gjengjeldelse av en varsling. Etter at arbeidstaker melder fra om slike forhold, er det enten verneombudets eller arbeidsgivers oppgave å håndtere trakassering- eller diskrimineringssaken videre.

Meldeplikt ved skade eller sykdom relatert i arbeid

Videre oppstiller bokstav e arbeidstakerens plikt til å melde fra om skade eller sykdom som skjer i relasjon til arbeidet.

Bestemmelsen oppstiller ikke noen krav til skadens omfang, og alle skader skal som utgangspunkt således meldes fra om.

Arbeidsgiver er etter arbeidsmiljøloven § 5-1 pliktig til å registrere personskader som oppstår under utførselen av arbeid samt sykdom som antas å ha sinn grunn i arbeidet. Arbeidsgiver er således helt avhengig av at arbeidstakerne melder fra til dem om skader eller sykdom som oppstår i relasjon til arbeidet.

Plikter ved sykefravær

Bokstav f og g retter seg mot plikter arbeidstaker har ved sykefravær.

Etter bokstav f plikter arbeidstakeren å medvirke ved utarbeiding og gjennomføring av oppfølgingsplaner.

Arbeidsgiver har en plikt til å følge opp sykefraværet og utarbeide oppfølgingsplan for den enkelte slik at vedkommende kan komme tilbake i arbeid. Oppfølgingsplanen forutsetter at arbeidstakeren medvirker ved å stille til møter og opplyse om sin funksjonsevne.

I lys av at det er et mål at en sykemeldt arbeidstaker skal komme tilbake i arbeid, plikter vedkommende også å gjennomføre hensiktsmessige tiltak for tilrettelegging av arbeidet. Lovens forarbeider presiserer imidlertid at arbeidstakeren ikke må føle seg presset til å utlevere forhold av privat karakter ved denne oppfølgingen.

Fokuset skal være på hva arbeidstakeren kan, og ikke kan utføre av arbeidsoppgaver.

Arbeidstaker er også forpliktet til å delta i dialogmøter i forbindelse med sykeoppfølgingen. Etter arbeidsmiljøloven § 4-6 fjerde ledd plikter arbeidsgiver å innkalle arbeidstakeren til et dialogmøte senest innen syv uker etter at arbeidstakeren har vært borte fra arbeidet grunnet sykdom, skade, slitasje eller lignende. I møtet kan også legen (eller annen sykemelder), verneombud, tillitsvalgt, bedriftshelsetjenesten eller NAV møte dersom partene ønsker det.

Hensikten med dialogmøte er å sørge for å få en dialog og samhandling mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og å bidra til aktiv tilrettelegging og tiltak i virksomhetene.

For at arbeidsgivers arbeid med sykefravær skal ha en reell effekt, er derfor arbeidstaker forpliktet til å møte opp.

Rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet

Endelig oppstiller bokstav h en plikt for arbeidstaker å rette seg etter påbud fra Arbeidstilsynet.

Dersom Arbeidstilsynet oppdager avvik fra loven, vil de kunne gi pålegg til arbeidsgiveren.

Dette pålegget er altså også både arbeidsgiver og arbeidstaker forpliktet til å følge.

Hva gjelder for arbeidstakere i ledende stillinger?

Avslutningsvis i bestemmelsens tredje ledd fremgår det at arbeidstakere i ledende stillinger skal påse at hensynet til sikkerhet og helse blir ivaretatt under både planlegging og utførelsen av arbeidsoppgaver.

Bestemmelsen er tuftet på arbeidsledere på alle nivåer i virksomheten. Bestemmelsen innskrenker ikke det generelle arbeidsgiveransvaret, men skal påse at arbeidsgiver plikter å se til at arbeidsledere har den nødvendige kompetansen slik at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Det finnes flere dommer hvor arbeidsledere i anleggsbransjen har blitt dømt for overtredelse på denne bestemmelsen.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater