Ferieloven § 5: Feriefritidens lengde

Hvor lang ferie en arbeidstaker har krav på fremkommer av ferieloven § 5. Bestemmelsen er delt opp i seks ledd og omhandler den alminnelige feriefritiden, ekstraferie for arbeidstakere over 60 år, feriens lengde ved ansettelse i ferieåret, tilleggsfritid ved søndags- og skiftarbeid, uregelmessig arbeidstid mv, ferietiden for arbeidstakere uten full opptjening samt lovens fravikelighet.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
15/08/2017

Arbeidsgiver plikter å gi arbeidstaker ferietid på 25 virkedager hvert år og det er denne ferien som kalles den alminnelige ferietiden. Som det fremkommer, finnes det imidlertid en del unntak. Bestemmelsen lyder i sin helhet slik:

§ 5. Feriefritidens lengde

(1) (Den alminnelige feriefritid)

Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager hvert ferieår. Arbeidstaker plikter å avvikle feriefritiden hvert år, jf. likevel denne paragraf nr. 5, § 7 nr. 3 første ledd og § 9 nr. 1 og 2. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Virkedager i ferien som etter arbeidstidsordningen likevel ville vært fridager for vedkommende arbeidstaker, regnes som feriefritid og går til fradrag i dagtallet etter første punktum, samt nr. 2 og 3.

(2) (Ekstraferie for arbeidstakere over 60 år)

Arbeidstaker som fyller 60 år i løpet av ferieåret, skal gis ekstraferie på 6 virkedager. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke.

(3) (Feriens lengde ved ansettelse i ferieåret)

Arbeidstaker som tiltrer senest 30 september i ferieåret, har rett til full feriefritid, jfr likevel § 7 nr. 1. Arbeidstaker som tiltrer etter dette tidspunkt, har rett til feriefritid på 6 virkedager.

Arbeidstaker kan bare kreve feriefritid etter forrige ledd i den utstrekning det godtgjøres at full ferie ikke allerede er avviklet hos annen arbeidsgiver tidligere i ferieåret.

(4) (Tilleggsfritid ved søndags- og skiftarbeid, uregelmessig arbeidstid mv)

Arbeidstaker som arbeider på søndager kan kreve å få arbeidsfri enten på søndag som faller umiddelbart før ferien, eller på søndag umiddelbart etter. Dette gjelder likevel bare ved avvikling av ferieperiode som omfatter minst 6 virkedager.

Arbeidstaker kan kreve at tiden fra arbeidets avslutning før ferien til det påbegynnes etter ferien skal utgjøre til sammen minst 16 timer i tillegg til feriefritiden etter bestemmelsene ovenfor. Dette gjelder likevel bare ved avvikling av ferieperiode som omfatter minst 18 virkedager.

(5) (Arbeidstaker uten full opptjening)

Arbeidstaker kan kreve å få feriefritid etter bestemmelsene ovenfor uavhengig av opptjeningen av feriepenger. Arbeidstaker kan motsette seg avvikling av feriefritid og eventuell tilleggsfritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet. Hvis en virksomhet innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan likevel alle arbeidstakere som berøres av stansen pålegges å avvikle ferie og eventuell tilleggsfritid av samme lengde.

(6) (Fravikelighet)

Bestemmelsene i nr. 4 annet ledd kan fravikes ved tariffavtale.

Alminnelig ferietid og ekstraferie

Den alminnelige ferietiden i henhold til ferieloven er 25 virkedager. Som virkedager regnes alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Arbeidstaker plikter å avvikle ferie hvert år og arbeidsgiver plikter å legge til rette for ferieavviklingen. Arbeidsgiver har dermed en aktivitetsplikt ved at han skal sørge for at arbeidstaker får den ferietiden vedkommende har krav på.

Dersom arbeidstaker er over 60 år skal vedkommende gis en ekstraferie på seks virkedager.

Retten til ekstraferie gjelder for alle arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret.

Formålet med en regulering av ferietiden er å sørge for at ferie blir avviklet. Også ekstraferien for arbeidstakere over 60 år skal avvikles innenfor ferieåret. Arbeidsgiver har da en aktivitetsplikt, slik som ved den alminnelige ferien, til å sørge for at ferien avvikles i henhold til ferielovens bestemmelser.

Arbeidstaker kan dermed ikke motsette seg å ta ferie, så lenge feriepengene dekker den lønnen som mistes pga. fraværet. Videre følger ferieåret kalenderåret, noe som innebærer at all ferie som hovedregel skal være avviklet før utgangen av desember måned.

Feriens lengde ved ansettelse i ferieåret

Dersom en arbeidstaker blir ansatt i ferieåret, vil tiltredelsesdatoen være det avgjørende for ferietidens lengde. Arbeidstaker som tiltrer før 30. september har krav på å få avvikle full ferie. Tiltrer arbeidstakeren imidlertid etter den 30. september har vedkommende kun krav på å få avvikle 6 feriedager. Dette henger sammen med at hovedferien (18 virkedager) skal avvikles i hovedferieperioden som er 1. juni til 30. september. Hovedferien fremkommer for øvrig av ferieloven § 7.

Tilleggsfritid og opptjening av feriepenger

Bestemmelsens fjerde ledd omhandler arbeidstakere som arbeider skiftarbeid, søndagsarbeid og uregelmessig arbeidstid. Her reguleres arbeidstakernes rett til tilleggsfritid for de som arbeider etter en arbeidstidsordning.

Avslutningsvis omhandler femte ledd arbeidstakere som ikke har opparbeidet seg full opptjening av feriepenger. Bestemmelsen sier at disse arbeidstakerne likevel kan kreve å få ferietid etter denne bestemmelsen. Rett til å avholde ferie er dermed ikke avhengig av opptjente feriepenger. Arbeidstaker kan imidlertid motsette seg å avholde ferie i så lenge feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet. Arbeidsgiver kan dermed ikke kreve at arbeidstaker avholder ferie.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater