• Hovedside>
  • Lover>
  • Ferieloven § 6: Feriefastsetting, endring og erstatning

Ferieloven § 6: Feriefastsetting, endring og erstatning

Ferieloven § 6 setter regler for når den lovbestemte ferien skal avvikles. Helt konkret inneholder bestemmelsen retningslinjer for hvem som bestemmer tiden for ferie, om og hvordan den kan endres samt eventuell erstatning.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
15/08/2017

Reglene i bestemmelsen kan fravikes ved tariffavtale eller ved annen avtale. Det innebærer at dersom det er inngått avtale som fraviker fra det som er bestemt her, så vil avtalen gå foran ferielovens bestemmelse om feriefastsetting. Paragraf 6 lyder i sin helhet slik:

§ 6. Feriefastsetting, endring og erstatning

(1) (Hvem som bestemmer tiden for ferie)

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiver tiden for ferien innenfor de grenser som følger av §§ 7-9.

Arbeidstaker over 60 år bestemmer selv tiden for avvikling av ekstraferien, med mindre annet er avtalt. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen.

(2) (Underretning)

Arbeidstaker kan kreve å få underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

Arbeidstaker over 60 år skal gi arbeidsgiver minst 2 ukers varsel før avvikling av ekstraferie.

(3) (Endring av fastsatt feriefritid, erstatning mv)

Tiden for ferieperiode som arbeidstaker har mottatt underretning om, kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen. Under drøftingen plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet.

Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien. Merutgifter som arbeidstaker ikke har gitt opplysninger om under drøfting, kan bare kreves erstattet i den utstrekning de fremstår som nærliggende følger av omleggingen.

Bestemmelsene ovenfor gjelder ikke i tilfeller hvor tiden for ferien endres etter §§ 8 og 9.

(4) (Fravikelighet)

Reglene i denne paragraf kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale.

Hvem bestemmer tiden for ferie?

Det er arbeidsgiver som bestemmer når arbeidstaker skal avholde sin ferie. Det finnes imidlertid noen retningslinjer for når hovedferien skal avholdes og når restferien kan kreves avholdt. Dette fremkommer av ferieloven § 7: Tiden for ferie. Innenfor de rammene som oppstilles i § 7 er det imidlertid arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avholdes.

Arbeidstakere som er over 60 år og som har ekstraferie kan bestemme selv når denne ferien skal avholdes. Dette så fremt det ikke er avtalt noe annet.

Arbeidsgiver skal tidligst mulig og senest to måneder før ferien skal avholdes, si i fra til arbeidstakeren om at ferien er fastsatt. I de aller fleste bedrifter fastsettes ferien i samarbeid med de ansatte. For at feriekabalen skal gå opp er det imidlertid ofte slik at arbeidsgiver må ha siste ordet.

For arbeidstakere som skal avholde ekstraferien etter fylte 60 år, skal arbeidstaker si i fra til arbeidsgiver senest to uker før ferien skal avholdes. Dersom arbeidstaker ikke sier i fra til arbeidsgiver om dette, men likevel avholder ferien kan det betegnes som ulegitimert fravær.

Endring av ferietiden

Dersom arbeidsgiver ønsker å endre ferie som allerede er avtalt med arbeidstakeren, er det visse vilkår som må være oppfylt. Det er altså ikke slik at arbeidsgiver fritt kan endre avtalt ferie.

For at arbeidsgiver skal kunne endre avtalt ferie må det ha skjedd noe uforutsett som vil komme til å skape vesentlige problemer for driften, samtidig som det ikke er mulig å skaffe stedfortreder for arbeidstaker i den situasjonen som har oppstått.

Før arbeidsgiver beslutter at ferien skal endres, må spørsmålet drøftes med arbeidstakeren. Dette er nødvendig for at arbeidstakeren skal ha en reell mulighet til påvirke beslutningen. I slike møter kan også eventuelle stedfortredere som arbeidsgiver ikke hadde tenkt på dukke opp. På denne måten kan endring av ferien i noen tilfeller likevel unngås.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater