Ferieavvikling i oppsigelsestid

En dame står og ser ut et vindu

Ferieloven § 8 regulerer fastsettelsen av ferie når arbeidsforholdet er sagt opp av enten arbeidsgiver eller arbeidstaker. Når kan du egentlig kreve ferie i oppsigelsestiden?

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
29/08/2022

Når kan du kreve ferie i oppsigelsestiden?

Ferieloven § 8 angir hvilke vilkår som må foreligge for å endre ferien i disse tilfellene, og når man som enten arbeidstaker eller arbeidsgiver kan kreve at ferien legges til oppsigelsestiden.

Bestemmelsen lyder slik:

§ 8 Ferieavvikling i oppsigelsestid

(1) (Oppsigelse fra arbeidsgiver)

Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor oppsigelsesfristen løper etter oppsigelse fra arbeidsgiver, med mindre oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre. Arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i slike tidsrom før fratreden

(2) (Oppsigelse fra arbeidstaker)

På de vilkår som følger av §§ 6 og 7 kan ferie fastsettes og avvikles i tiden etter arbeidstakers oppsigelse.

(3) (Endring av tiden for fastsatt ferie)

Tiden for fastsatt ferie kan ikke uten arbeidstakers samtykke endres på grunn av oppsigelse, med mindre vilkårene i § 6 nr. 3 er oppfylt.

(4) (Rett til å kreve ferie lagt til oppsigelsestid)

Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, jf § 7 nr. 1 og 2. Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15 august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30 september.

(5) (Fravikelighet)

Reglene i denne paragraf kan ikke ved avtale fravikes til skade for arbeidstaker før oppsigelse har funnet sted.

Oppsigelse fra arbeidsgiver

Når arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker, har ikke arbeidsgiveren anledning til å bestemme at ferien skal legges til perioden hvor oppsigelsestiden løper, men mindre oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre. Det vil si at dersom en arbeidstaker med 1 måned oppsigelsesfrist blir sagt opp, kan ikke arbeidsgiver bestemme at ferien skal legges til oppsigelsestiden uten at arbeidstakeren samtykker til dette. Selv om ferien allerede er avtalt kan altså arbeidstakeren motsette seg at ferien avvikles i oppsigelsestiden i disse tilfellene. Bakgrunnen for at arbeidsgiver ikke har anledning til å bestemme at ferien skal legges til oppsigelsestiden i disse tilfellene er at arbeidstakeren ikke skal måtte bruke ferien på å forberede seg på en tid uten arbeid.

To Høyesterettsavgjørelser fra hhv. 1967 og 1997 omhandler situasjonen der arbeidstakere med kortere oppsigelsesfrist enn 3 måneder, fikk oppsigelser som ville løpe i allerede fastsatt ferie. Høyesterett kom i begge disse sakene frem til at arbeidstakerne hadde krav på å få en sammenhengende oppsigelsestid, og ikke at deler av oppsigelsestiden skulle legges før og etter ferien. I disse sakene kom Høyesterett derfor frem til at oppsigelsestiden skulle løpe etter den fastsatte ferien selv om dette betød at arbeidsforholdet ville bli forlenget.

Innhenting av samtykke om å legge ferie til oppsigelsestiden må eventuelt skje etter at oppsigelsen er gitt. Arbeidsgiver har derfor ikke anledning til å innhente forhåndssamtykke fra arbeidstakeren.

Oppsigelse fra arbeidstaker

Når det er arbeidstakeren som sier opp arbeidsforholdet kan ferien som utgangspunkt fastsettes og avvikles i oppsigelsestiden. Der arbeidstakeren sier opp uten at oppsigelsestiden er fastsatt, skal arbeidsgiver følge reglene i ferieloven § 6 om forhåndsdrøfting av ferie med arbeidstakeren.

Arbeidsgiver kan i visse tilfeller ha et ønske om å endre allerede fastsatt ferie til en arbeidstaker som sier opp. Det kan imidlertid kun skje dersom vilkårene i ferieloven § 6 nr. 3 er oppfylt. Det vil si at det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendinger og det må skape vesentlig driftsproblemer som ikke kan rettes opp ved en stedfortreder.

I visse tilfeller kan arbeidstakeren kreve at ferien legges til oppsigelsestiden. Det gjelder der oppsigelsestiden faller i hovedferieperioden (fra 1. juni til 30. september), og det ikke vil være tid til å avvikle hovedferieperioden etter oppsigelsestidens utløp.

En arbeidstaker som sier opp stillingen sin etter 15. august, kan imidlertid ikke kreve at hovedferien på tre uker legges til tiden før 30. september. Bakgrunnen for dette er at det ville kunne stille arbeidsgiver i en vanskelig situasjon.

Forhåndsavtaler

I henhold til bestemmelsens siste ledd kan ikke bestemmelsen fravikes verken ved forhåndsavtaler, individuelle eller kollektive avtaler som er til skade for arbeidstakeren. Det vil si at arbeidsgiver ikke kan innhente forhåndssamtykke fra arbeidstakeren som fører til at de avtaler seg bort fra § 8. Etter at en oppsigelse er gitt er det imidlertid opp til partene å avtale at bestemmelsen kan fravikes.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater