Endringsoppsigelse

Arbeidsrett endringsoppsigelse

Et arbeidsforhold har rammer som i hovedsak er fastsatt i arbeidsavtalen. Innenfor disse rammene har du som arbeidsgiver en styringsrett, dvs. at du kan pålegge arbeidstakeren endrede arbeidsoppgaver i det som oppfattes å være innenfor rammene av den eksisterende arbeidsavtalen.

Av Codex Advokat og Arbeidsrettsadvokater.no
11/01/2022

Hva er endringsoppsigelse?

Er du nødt til å foreta endringer som går utover styringsretten må du gå veien om en såkalt endringsoppsigelse.

Ved større behov for endringer må eksisterende arbeidsavtale sies opp fra deg som arbeidsgiver, samtidig som det gis tilbud om ny arbeidsavtale. Dette kalles endringsoppsigelse eller betinget oppsigelse, og skal behandles etter de samme reglene som en ordinær oppsigelse.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med alle spørsmål du måtte ha knyttet til oppsigelse og endringsoppsigelse.

Når kan du gi en endringsoppsigelse?

For at du skal kunne gi en endringsoppsigelse, må behovet være forankret i enten bedriftens eller arbeidstakerens forhold. Det rettslige utgangspunktet er at det gis en endringsoppsigelse dersom den ønskede endringen er så stor at grunnpreget i arbeidsforholdet vil endres.

Som arbeidsgiver står du av og til overfor situasjoner der det ikke lenger er behov for en eller flere eksisterende stillinger, samtidig som det er behov for nye som skal oppfylle andre arbeidsoppgaver. Spørsmålet du som arbeidsgiveren da står overfor er om du ensidig kan endre eksisterende stillinger eller om dette må skje gjennom en endringsoppsigelse.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi bistår deg som arbeidsgiver ved å kartlegge om du kan gi en endringsoppsigelse.

Når må du gi endringsoppsigelse?

Som arbeidsgiver kan du i utgangspunktet ikke sette ned lønnen til en arbeidstaker i kraft av styringsretten. Dette er fordi lønn er den viktigste ytelsen en arbeidstaker får for å utføre sitt arbeid. Lønnsbetingelsene ved arbeidsforholdets begynnelse skal fremgå av arbeidskontrakten.

Dersom du ønsker å endre lønnsbetingelsene må dette skje ved samtykke fra arbeidstakeren eller ved en oppsigelse.

Gitt at lønnsbetingelser eller andre godtgjørelser følger av en tariffavtale kan ikke disse sies opp før selve tariffavtalen sies opp.

I vurderingen om du må meddele en endringsoppsigelse eller om du kan pålegge endringene i kraft av styringsretten, må det foretas en sammenlikning mellom det nåværende arbeidsforholdet, og de endringer du ønsker for stillingen.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan ofte være uenige om det foreligger et saklig grunnlag for endringsoppsigelse, og slik uenighet må eventuelt løses av domstolene hvis partene ikke kommer til enighet.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg i hele den juridiske prosessen, og fører saken din for domstolene ved behov.

Endringsoppsigelse og lavere lønn?

Som arbeidsgiver kan du i utgangspunktet ikke sette ned lønnen til en arbeidstaker i kraft av styringsretten. Dette er fordi lønn er den viktigste ytelsen en arbeidstaker får for å utføre sitt arbeid.

Lønnsbetingelsene ved arbeidsforholdets begynnelse skal fremgå av arbeidskontrakten.

Dersom du ønsker å endre lønnsbetingelsene må dette skje ved samtykke fra arbeidstakeren eller ved en oppsigelse. Gitt at lønnsbetingelser eller andre godtgjørelser følger av en tariffavtale kan ikke disse sies opp før selve tariffavtalen sies opp.

Hvis samtykke ikke gis fra arbeidstakeren må du som arbeidsgiver velge mellom å si opp arbeidsavtalen eller å beholde de eksisterende lønnsbetingelsene. Loven krever at det må foreligge "saklig grunn" for å kunne gi en oppsigelse på dette grunnlaget.

Saklighetskravet er ikke uten videre saklig fordi du oppfatter lønnen til arbeidstakeren som for høy. Det skal trolig en del til før en beslutning på dette grunnlaget får gjennomslag.

Endringsoppsigelse ved endringer i tilleggsgoder?

Hvorvidt du kan foreta endringer i godtgjørelser, tillegg og andre goder enn lønn, er et annet spørsmål. Svaret avhenger av om godtgjørelsene og tilleggene utgjør en del av lønnsbetingelsene eller om dette er tilleggsgoder.

Dersom godtgjørelsene er nødvendige for å utføre arbeidet taler dette for at de utgjør en del av lønnsbetingelsene. Dette gjelder for eksempel goder som mobiltelefon, firmabil, PC og refusjoner av bompengeutgifter i forbindelse med utførelsen av arbeidet.

Dersom godtgjørelsene ikke lenger er nødvendige for å utføre arbeidet, kan dette gi deg som arbeidsgiver grunnlag for å fjerne disse.

Endring fra fastlønn til provisjon eller motsatt

Endringer i lønnssystemer kan også forekomme. Dersom det er avtalt en fast års- eller månedslønn vil det være av betydning om endringen av lønnssystemet vil påvirke de månedlige og årlige utbetalingene.

Noe avvik kan nok tillates, men det skal ikke mye til før endringen ikke kan gjøres uten å gå veien om en endringsoppsigelse, med tilhørende krav til saklighet og formkrav.

Forventninger om lønnsnivå ved inngåelsen av arbeidsavtalen vil også kunne ha betydning for endringsadgangen.

Saksbehandling ved endringsoppsigelse

Hvis dine tiltenkte beslutninger er innenfor styringsretten kan disse settes til verks uten at formelle formkrav får anvendelse.

Dersom en endringsoppsigelse besluttes gjelder derimot de samme saksbehandlingsreglene som ved ordinære oppsigelser. Det innebærer at det må gjennomføres drøftelser med den ansatte og eventuelt tillitsvalgte slik at saken er så godt opplyst som mulig før beslutningen tas.

Før begge situasjoner anbefaler vi at du som arbeidsgiver forsøker å få i stand en frivillig endringsavtale slik at endringen kan gjennomføres i samråd med arbeidstakeren.

3 muligheter ved en oppsigelse

Ved en endringsoppsigelse vil den oppsagte i prinsipp stå overfor tre muligheter:

 • Godta endringen og umiddelbart tre inn i endret stilling.
 • Godta endringen, men velge å arbeide i gammel stilling i oppsigelsestiden.
 • Ikke godta endringen, fortsette arbeidet i gammel stilling og samtidig risikere oppsigelse av stillingen.

Arbeidsforholdet opphører etter utløpet av oppsigelsestiden. Arbeidstakeren kan da velge å gå til domstolene for å få vurdert om oppsigelsen er saklig eller ikke.

Hva gjør vi for deg?

Er du arbeidsgiver? Slik bistår vi deg:  

 • Vi vurderer rekkevidden av styringsretten.
 • Vi vurderer om du har grunnlag for endringsoppsigelse av arbeidstaker(e).
 • Vi utarbeider en korrekt mal for endringsoppsigelse.
 • Du får bistand med saksbehandlingen under endringsoppsigelse.
 • Du får bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte.
 • Vi går i dialog og forhandlinger med arbeidstaker.
 • Vi hjelper deg i prosessen for domstolene.

Er du arbeidstaker? Slik bistår vi deg:  

 • Vi vurderier grunnlaget for endringsoppsigelse.
 • Du får bistand i forbindelse med drøftelsesmøte og/eller forhandlingsmøte.
 • Vi går i dialog og forhandlinger med arbeidsgiver.
 • Vi hjelper deg i prosessen for domstolene.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Marte

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Vi bistår klienter over hele landet.

Marte Nesje Banner-bilde

Vi bistår deg ved spørsmål om arbeidsrett

I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte. Ved riktig håndtering kan man som arbeidsgiver unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste arbeidsrettslige problemstillinger.
Våre advokater